Protokoll styrelsemöte 2010-01-20

Närvarande

 • Håkan Algotsson
 • Percy Olausson
 • Ulla Olsson
 • Jonas Persson
 • John Fridolfsson
 • Stefan Karlsson
 • Roland Sandholm

Mötespunkter

 1. Mötets öppnande
  Ordf. Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Föregående mötes protokoll
  Protokollet upplöstes och godkändes.
 3. Inkomna brev och skrivelser
  Inbjudan till teknikkonferens 6 feb. i Åseda. Styrelsen konstaterar att den kolliderar med vårt årsmöte. Kallelse till SmOF:s årsmöte 3 mars i Vetlanda. Håkan får i uppdrag att kontakta Karl-Gunnar Henriksson om han har möjlighet att närvara. Smålandsidrotten inbjuder till kurs, Offensiv Orientering med medverkan av förbundsfunktionärer, i Nybro den 8 mars. Styrelsen beslutar att klubben ska vara representerad. Kommunen efterfrågar vårt intresse att delta med aktivitet under sportlovet. Styrelsen beslutar avstå. Några försäljningserbjudanden, som lämnas utan åtgärd.
 4. Kassaställning
  God likviditet. Kassören meddelar att föregående års bokslut slutar med ett plus på 48355 kr.
 5. Årsmöte 2010
  Årsmöte hålls som tidigare beslutats 6 feb, kl. 13:00 i Faurecias matsal. I år med ett lite festligare upplägg eftersom klubben går in på sitt 25 verksamhetsår.
  Ett förslag till verksamhetsplan upprättades för nästa år. Styrelsen föreslår årsmötet oförändrade medlems- och tävlingsavgifter. Dvs. medlemsavgift 300 kr för alla medlemmar. Familjekort 800 kr. för föräldrar och barn upp t.o.m 20 år. Tävlingsavgifter för ungdom t.o.m 20 år, betalar klubben hela avgiften. Övriga betalar sin egen tävlingsavgift. Efteranmälan och ogiltiga återbud betalar var och en.
  Reseersättning föreslås bli 3 kr/ mil och ungdom. Till ungdomsarr. utgår 12 kr/ mil och bil. Ingen max kilometergräns för ungdomsarr.
  Håkan får i uppdrag att utarbeta föredragningslista och Roland skriver årsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 6. 25-årsjubileum
  Styrelsen arbetar vidare med hur ett jubileumsarr. skall utformas.
 7. Rapport novemberkonferens
  Håkan deltog i tävlingsteknisk del. Jonas i ungdomskommitténs arrangemang.
 8. Rapport 6-klubbsmöte
  Percy och Roland rapporterade bland annat om ungdomens 5-dagars där vi arrangerar sista etappen.
 9. Ordförandekonferens
  Håkan meddelar att han avser att åka på SmOF:s ordförandekonf.
 10. Utbildningar
  SmålandsIdrotten erbjuder ett rikt urval av olika kurser.
 11. Bidrag Brandstodsbolaget
  Håkan har sammanställt en ansökan om bidrag till en bärbar dator. Vi har inte erhållit något svar på vår ansökan.
 12. Tävling 2010
  Tävlingsledningen meddelar att inbjudan är utlagd i det nya anmälningssystemet Eventor. Ett flertal möjliga förbättringar av tävlingsarrangemang diskuterades.
 13. Övriga aktiviteter under vintern - våren
  Vi håller ungdomsläger 6 mars för 6-klubbsalliansen. Eventuellt ett träningsarrangemang för OK Dacke 13-14 februari om snöförhållandena medger.
 14. Övriga frågor
  1. Percy arbetar med uppdatering av inventarielista. En del frågeställningar omkring detta aktualiserades.
  2. Det finns behov av ytterligare 7 st moderna kontroll-basenheter för träning och tävling. Styrelsen beslutar inköpa 7 st BSF8DB av SportIdent för ca 8000 kr. Roland får i uppdrag att inköpa dessa.
  3. Ett försök med så kallat Rastpass skall göras vid Torsskolan. John Fridolfsson och Tobias Wigertsson ordnar detta.
  4. Grundtränarutbildning skall genomgås av John Fridolfsson och Maria Johansson. Kostnad 2500 kr. per deltagare. Bidrag sökes från Smålands Idrotten.
 15. Nästa möte
  Kommer att hållas 16 feb. kl. 18:30 i klubbstugan. Håkan lovar att fixa fika.
 16. Avslutning
  Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Jonas för gott fika.
 • Roland Sandholm
  Sekr.
 • Håkan Algotsson
  Ordf.