Protokoll styrelsemöte 2010-05-20

Närvarande

 • Håkan Algotsson
 • Percy Olausson
 • Ulla Olsson
 • Jonas Persson
 • John Fridolfsson
 • Lena Svensson
 • Susanne Alexandersson
 • Roland Sandholm (inbjuden)
 • Tommy Olsson (inbjuden)

Mötespunkter

 1. Mötets öppnande

  Ordförande Håkan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Klubbstugan

  Roland och Tommy var speciellt inbjudna för att visa och diskutera det förslag på tillbyggnad som finns. Ett annat förslag växte fram där tillbyggnaden byggs mot befintlig huskropp istället för att bli fristående med förbindelsegång. Tommy fick i uppdrag att få fram en skiss på det nya förslaget och att stämma av med byggare om tillbyggnad enligt senaste förslaget är praktiskt möjlig.

 3. Föregående protokoll

  Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

 4. Inkomna brev och skrivelser

  E-post: Lista uttagna till U-SM i Örnsköldsvik (ingen från Torsås), information om Schools Out den 26/5, reklam om Hitta ut, Alstermo har ny hemsida, Målilla sprint den 23/5, Nybro närtävling 6/6, inbjudan till läger i Västervik.
  Post: Blanketter till ansökan SDF-bidrag från Smålands OF (skolaktiviteter, skolbesökslista) skickades vidare till Jonas och Percy. Information om planerad vindkraftspark i Strömby, diverse räkningar, inbjudan Bornholmslägret 30-31 oktober – läggs i stugan, påminnelse om trafikpolicy vid O-ringen lämnas utan åtgärd, Tidningen Skogssport samt adresskalendrar Smålands OF.

 5. Kassaställning

  God likviditet.

 6. Summering av tävlingen den 9 maj

  Tävlingen blev lyckad och tävlingskontrollanten var nöjd. Det finns småsaker som kan förbättras kring t ex skyltning och resultattavlan. Slutrapporten är inlämnad.
  Resultatrapport kommer senare.
  Björn har begärt reseersättning på nästan 1 000 kr för resor i samband med förberedelser och utförande av tävlingen. Styrelsen beslutade att godkänna hans begäran.

 7. Tävlingsmanual

  Önskemål om att ta fram en tävlingsmanual har framkommit. En förteckning över ansvar och uppgifter för varje del i organisationen vid en tävling och en lista på vad som är viktigt att tänka på. Det beslutades att de som har haft ansvar för någon del i organisationen skriver om sin del, sedan sammanställs delarna. Håkan kontaktar de aktuella.

 8. Kultur- och fritidsskolan

  Den blev lyckad. Det var ca 25 barn som provade på orientering.

 9. Våryran

  Punkten ströks eftersom klubben inte deltagit vid våryran.

 10. Ungdomens 5-dagars

  Göran är tävlingsansvarig och han har inte meddelat att det är några problem. Percy har beställt priser.

 11. Sommarträffen

  Preliminärt datum för sommarträffen bestämdes till 14/7. Håkan kontaktar Christina. Ett tips till aktivitetskommittén är att ta hjälp av ungdomskommittén rörande tävlingar och aktiviteter. Ungdomarna kanske bjuder på sketch. Det bestämdes att diplom skall delas ut till några personer.

 12. Kontrollenheternas funktion

  Kontrollenheterna fungerar, däremot behöver masterenheten lagas. Jonas kontaktar Roland.

 13. Övriga frågor

  1. Köpa in tävlingsklocka? Fråga grannklubbarna var de har köpt sina klockor och vad de har kostat.
  2. Egen UPS? Jonas pratar med Percy, som vet hur de fungerar och vad de kostar. Jonas har syrelsens tillstånd att köpa in en UPS.
  3. Blommor till skolavslutning. Stephen och Andreas slutar 9:an och Emil slutar gymnasiet. John kontaktar ungdomskommittén som får i uppdrag att köpa och överlämna blommorna.
  4. Friluftsdagarna för kommunens mellanstadier kommer att äga rum onsdagen den 2 juni (Torskolan) och torsdagen den 3 juni (Bergkvara och Söderåkra). Det behövs folk och det blir främst pensionärer som kommer att tillfrågas. Ansökan om skolsamarbete för nästa säsong ska vara inne senast 31 maj och det beslutades att klubben skulle vara med, men istället för att ordna någon aktivitet bidrar klubben med kartor.
  5. Det beslutas att Jonas får köpa en uppgradering från OCAD 9 till 10 till sin hemdator, för att få enhetligt hemma och på jobbet.
 14. Mötet avslutas

  Nästa möte bestämdes till 5/7 kl 18.30 i klubbstugan och John ordnar fika. Ordföranden förklarade mötet avslutat. Tack Ulla för fikat.

 • Susanne Alexandersson
  Sekreterare
 • Håkan Algotsson
  Ordförande