Protokoll styrelsemöte 2011-02-17

Närvarande

 • Håkan Algotsson
 • Percy Olausson
 • Ulla Olsson
 • Jonas Persson
 • John Fridolfsson
 • Lena Svensson
 • Susanne Alexandersson

Mötespunkter

 1. Mötets öppnande

  Ordförande Håkan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Föregående protokoll

  Protokollet från förra mötet lästes och godkändes.

 3. Inkomna brev och skrivelser

  Tidningarna Skogsport och Svensk Idrott samt katalogen Tävlingsinbjudningar Småland läggs i stugan. Det beslutades samtidigt att beställa 20 st exemplar av katalogen Tävlingsinbjudningar Småland. Förfrågan från Synergy om bidrag till "Torsåsboken" lämnas till Magnus Lager. Smålands OF bjuder in till information om tävlingar 2011 och nya klassindelningar — Jonas, John, Percy och Ulla åker. Information om tävlingsansökan 2012-2013, tävlingsansökan 2012 ska vara inne senast maj 2011. Inbjudan till orientering i Bulgarien samt en förfrågan att hjälpa till vid 10-mila lämnas utan åtgärd. Inbjudan till träff med kommunens politiker och tjänstemän den 2/3 kl 18.15 för att berätta om klubben — John, Jonas och ev Percy representerar.

 4. Val av vice ordförande

  Percy Olausson omvaldes som vice ordförande.

 5. Val av kassör

  Ulla Olsson omvaldes som kassör.

 6. Val av sekreterare

  Susanne Alexandersson omvaldes som sekreterare.

 7. Sammanfattning årsmötet

  Årsmötet diskuterades och det beslutades att Ulla skulle ta fram informationsblad om stödmedlemskap att dela ut vid bingopromenader.

 8. Tävlingsledare 2012

  Percy Olausson valdes till tävlingsledare för DM-medel 2012 och Ulla Olsson till biträdande. Percy kontaktar förbundet angående möjligheter att arrangera DM-medel Blekinge också. Percy kontaktar även Björn för att kontrollera om det är möjligt att sära arrangemangen som 2 st tävlingar i datorsystemet.

 9. Tävlingsledare 2012

  Håkan avsäger sig tävlingsledarrollen för DM-medel 2012. Det finns i dagsläget 2 kandidater till posten och det är Percy Olausson och Ulla Olsson. Beslut i frågan flyttas till nästa möte.

 10. Närtävling 2011 och U 5dagars

  John Fridolfsson valdes till tävlingsledare.

 11. Övrigt

  1. Jonas rapporterade från träffen med Marcus Johansson.
 12. Nästa möte

  Bestämdes till 14/4 kl 18.30. Håkan ordnar fika.

 13. Mötet avslutas

  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Ulla för gott fika.

 • Susanne Alexandersson
  Sekr.
 • Håkan Algotsson
  Ordf.