Protokoll styrelsemöte 2011-04-10

Närvarande

Håkan Algotsson, Percy Olausson, Ulla Olsson, Jonas Persson, John Fridolfsson, Lena Svensson, Susanne Alexandersson. Till punkt 3 var Roland Sandholm, Tommy Olsson och Eva Olausson inbjudna.

Mötespunkter

 1. Mötets öppnande

  Ordförande Håkan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Föregående protokoll

  Föregående protokoll lästes och godkändes.

 3. Klubbstugan

  Klubbstugegruppen presenterade tre förslag på nybyggnation eller tillbyggnad av klubbstugan, som tagits fram tillsammans med Kurt Semark. Det beslutades att stuggruppen skulle be Kurt Semark ta fram underlag till bygglovs- och bidragsansökningar för förslag två (nybyggnation).

 4. Verksamhet under våren

  • Träningar: måndag (teknik, svår), tisdag (ungdom 3 tisdagar i april), onsdag (OL-träning). Ungdomsläger 18-19/6 i Målilla.
  • John redogjorde för läget inför U5-dagars 3/5 och närtävling 5/5 med TC-plats vid grustaget i Söderåkra.
  • Christina bjuds in till nästa möte för diskussion av andra aktiviteter.
 5. Klubbtävlingar

  • Stanley Cup är bestämd till 15/5, 22/5 och 29/5. Den fjärde och sista deltävlingen kommer att hållas till hösten.
  • Föreningskavlen är planerad till den 2/6.
 6. Inkomna brev och skrivelser

  Material från SISU lämnas i stugan. Samrådskomplettering från Ramström Vind (påverkar del av karta i Strömby). Erbjudanden om att sälja böcker och kläder samt att vara med på en hemsida lämnas utan åtgärd. Verksamhetsberättelse 2010 och verksamhetsplan 2011 från Smålands OF. Riksidrottsförbundet har en facebooksida ”Rädda min idrott” med anledning av de nya momsbestämmelserna. Information om Naturpasset. Håkan pratar med Anna.

 7. Mariannes minnesgåvor

  Minnesgåvan uppgår till 12 250 kr. Förslag framkom att använda gåvan till inköp av startklocka. Håkan pratar med K-G om önskemål finns hur gåvan används och framför förslaget om startklocka.

 8. Närtävling 2011

  Behandlades under punkt 4.

 9. Övrigt

  1. Styrelsen är positiv till att ha kartor tillgängliga på Internet för skolorna enligt förslag från Emmaboda.
  2. Det bestämdes att ha friluftsdag för skolorna under dagen den 5/5. Besök av Markus Johansson från SISU väntas.
  3. Det beslutades att inte söka pengar från Idrottslyftet för samverkan med skolorna till nästa år.
  4. Det beslutades att Jonas får reseersättning från klubben för resor till och från tränarutbildning steg III i Hallsberg (två tillfällen).
  5. Percy ska ta kontakt med Kalmar OK angående marknadsföring av DM-medel 2012.
  6. Ulla redovisade klubbens likvida medel och klubben har mycket god likviditet.
 10. Nästa möte

  Bestämdes till 12/6 kl 16.00 i klubbstugan. Lena ansvarar för fikat.

 11. Mötet avslutas

  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Håkan för gott fika.

 • Susanne Alexandersson
  Sekr.
 • Håkan Algotsson
  Ordf.