Mötesprotokoll 2002

Verksamhetsberättelse för Torsås OK 20020101 - 20021231

Styrelsen för Torsås OK vill härmed avge följande verksamhetsberättelse.
Medlemsantalet var vid årets slut 58 vilket är oförändrat mot föregående år. Antal protokollförda styrelsemöten 8 st.
och allmänna möten 3 st.
Tävlingsverksamhet orientering
35 aktiva 219 starter (exkl. 5-dagars) 8 klassegrar
På 5-dagars deltog 27 st., några deltog enstaka etapper.
Av klassegrar är 3 st. i huvudklass och 5 st. i ungdomsklass.
På DM-kaveln deltog 6 lag varav ett D 16 lag.
För övrigt var klubben representerad på både DM och kort-DM.
Vi hade lag i Tjoget och resultatet blev plats 78.
Klubben var också representerad på Bornholm.
Klubbtävlingar och egna träningar
Ett antal träningar inklusive Stanley Cup har genomförts.
I Föreningsbudkaveln på Annandag Pingst vann Linn, Percy och Jonas.
Arrangör var Eva Olausson och Lorentz Svensson.
Poängtävling och Vandringspris har genomförts men däremot ej klubbmästerskap.
Arrangemang
En närtävling arrangerades på Torsås södra-kartan den 23 mars med ett drygt 50-tal löpare.
Den 7 maj hade vi en etapp av Ungdomens 5-dagars, också den på Torsås södra-kartan. Ansvarig har varit Anna Henriksson.
Den 11 augusti hade vi en nationell tävling på Söderåkrakartan men tyvärr blev deltagarantalet inte fullt ut vad vi
önskat. Tävlingsledare var Roland Sandholm och banläggare Stig Karlsson.
Rekrytering och utbildning
En nybörjarkurs och fortsättningskurs i orientering har hållits med Percy Olausson som ansvarig.
Klubben ställde upp på friluftsdag i skolan både i Torsås och Bergkvara.
Klubben har också varit engagerad i Kultur- och Idrottsskola för elever födda 1994.
Ett utskick av Gunnilkrokakartan till de boende i Applerum gjordes på vårkanten för att ytterligare försöka sprida
orienteringen.
Övriga aktiviteter
Upptaktsträff den 2 mars med efterföljande träning.
Traditionell gökotta Kristi himmelfärdsdag denna gång i Albrunna Lund där Arontorpsrosen var i full blom. Bra väder och
bra deltagande - Mai Britt var nöjd.
Den 13 juli sommarfest vid stugan med korvgrillning och diverse förnöjelser.
Bingopromenader med start vid stugan har genomförts vår och höst.
Ekonomi och finansiering
Hela året har försäljning av Bingolotto pågått med Allan och Inga-Britt Höglind som ansvariga. Karl-Gunnar Henriksson
har organiserat försäljning av adventskalendrar samt vägstädning.
Klubblotteri med Lena Persson som ansvarig och den traditionella Jultombolan liksom bingopromenaderna har också
givit ett netto.
Framtiden - tävlingsarrangemang - utveckling
En närtävling planeras den 8 mars.
Skol-DM står på tur den 24 april.
Arbete med nytt kartprojekt i Gullabo är på gång. Den 4/12-2002 inbjöds markägare och jakträttsinnehavare till
informationsträff. Om markägare och länsstyrelse godkänner så beräknas området att flygfotograferas under
våren -03.
Sammanfattning
Året har präglats av positiv anda och en tro på framtiden. Ett mycket gott arbete har utförts av många medlemmar och
styrelsen tackar alla för denna goda insats. Styrelsen tackar också för förtroendet att ha fått leda detta arbete och
överlämnar härmed redogörelsen till årsmötet.
Percy Olausson, ordförande Roland Sandholm, v. ordförande Mai Britt Petersson, sekreterare
Inga-Britt Höglind, kassör Elsie Svensson, ledamot Lorentz Svensson, ledamot

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20021111

Närvarande:
Percy Olausson
Roland Sandholm
Elsie Svensson
Lorentz Svensson
Göran Henriksson
Inga-Britt Höglind
Mai Britt Petersson
1. Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.
3. Inkomna skrivelser från kommunen ang. ansökan om kontraktsbidrag för år
2003. Inbjudan till Föreningsträff en kväll med Björn Hellberg, 5-dagars,
konferens 23/11 och kurs i banläggning steg 1B.
4. Nytt kartprojekt planeras och ett möte Ö om Gullabo förefaller mest intressant.
Den 4/12 inbjudes berörda markägare och jakträttsinnehavare till en
informationskväll i Gullabo. Om länsstyrelse och markägare godkänner planerna
så beslutas att projektet fortskrider. Flygfotografering av området sker våren
2003. Kjell Svensson, Nybro, har lovat att rita.
5. Träningar vintertid. Vi försöker sikta på att träna tisdagar och torsdagar samt
söndagar på fasta kontroller. Göran H. får i uppdrag att sätta ut ett antal på
Söderåkrakartan. På onsdagsträningar somPercy haft med ungdomarna har det
varit 2- -7 st.
6. Som en annan ungdomsaktivitet planeras en tur till simhallen framöver.
7. Julmarknad 1/12. Planeringsansvarig för detta är Rosita.
8. Höst eller vinterkväll i stugan. Detta tas upp och bestämmes på årsmötet.
9. Övrigt.
1. Årsmöte den 26 januari kl 13.00
2. Bingopromenader börjar igen söndagen den 12/1 -03.
3. Percy rapporterade från sex-klubbsmötet 7/10. Nästa möte blir den 8/1 -03 i
Skärveryd.
4. Torsås arrangerar närtävling den 8 mars -03.
5. Torsås arrangerar skol-DM 24 april -03.
Nästa möte 13 januari kl 19.00. Fika tar Mai Britt.
Mötet avslutas.
Tack Svenssons för gott fika.
Mai Britt Petersson, sekreterare Percy Olausson, ordförande

Protokoll fört vid TORSÅS OK:s styrelsemöte 20020916

Närvarande: Percy Olausson
Roland Sandholm
Elsie Svensson
Lorentz Svensson
Inga-Britt Höglind
1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.
3. Inkomna skrivelser angående förenklad tävlingsrapport.
4. Tävlingsdräkterna som kommer att beställas nu sponsras med 200:- per dräkt av
Torsåsverken/Geijerträ, samt overallerna med samma belopp av Handelsbanken.
5. Bornholmsresan kommer att bli av under höstlovet 25-27 oktober.
6. Träningar fortsätter under hösten för ungdomar på onsdagskvällar.
Önskemål skall framföras till träningskommittén om fasta kontroller.
Kultur- och idrottsskolans satsning på olika idrotter lockade till vår första träff
25 st. åttaåringar somtogs väl omhand av Percy, Susanna och Björn och
uppskattades verkligen av barnen.
7. Avvakta med nybörjarkurs till våren, om inte önskemål kommer fram från kultur-
och idrottsskolan.
8. Övriga frågor: Formulär skall tagas fram vid utlåning av Sportident-pinne.
Trivselträff planeras i stugan, med lite genomgång efter tävlingen.
Trimbingo mellan den 20 oktober - 24 november, Mai-Britt gör upp schema.
Nästa möte måndagen den 11 november kl 19.00.
Mötet avslutas.
Tack Percy för gott fika.
Underskrivet av:
Inga-Britt Höglind, mötets sekreterare Percy Olausson, ordförande

Protokoll fört vid TORSÅS OK:s styrelsemöte 20020701

Närvarande: Percy Olausson
Roland Sandholm
Inga Britt Höglind
Elsie Svensson
Mai Britt Petersson
Lorentz Svensson
1. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2. Föregående mötes protokoll
Tryckningen av banor på tryckeri visade sig för dyr.
Uno tar hem delar av vårt eget tryckeri och vi trycker i egen regi.
3. Vår tävling
Dataenheten måste uppdateras och detta kan göras på 5-dagars. Vi
lånar in vad som behövs, så att allt hamnar på "samma bord".
Förslag på huvudfunktionärer diskuterades. Vissa funktioner är klara t ex:
priser/prisutdelning - Allan och Inga-Britt, TC-ansvarig - Lorentz, banläggning - Stig,
Start 1 - Göran och Start 2 - Percy, marketenteri - Elsie. Roland arbetar vidare med
förslag.
4. Sommarkväll
13/7 kl 13.00. Program bl. a. korvgrillning. Inga Britt fixar korv.
Mai Britt gör en tipsrunda. Percy har pilkastning.
5. Folder om Torsås OK
Vi diskuterar att göra någon form av presentationsblad. Till
nästa möte tar Mai Brittde presentationer vi tidigare haft.
6. Bornholmsresa
Percy föreslår att vi åker till Bornholms hösttävling och att vi
jobbar vidare på detta. Intresseanmälan skall tas in.
7. Höstaktiviteter
Kultur och idrottsskolan kommer v 37, 38 och 39. Det blir på
torsdagar kl. 17.30-18.30. 23 st. har anmält intresse.
Vidare planeras för en nybörjarsatsning med kurs två helger och därpå en
tävlingshelg samt träning för de aktiva ungdomarna, så att de inte tappar bort
orienteringen.
8. Servitut
Vår nye granne - Magnusson - har förhört sig om servitut beträffande
brunnen. Inga britt kollar vad som står i pappren.
9. Inkomna skivelser
Nyhetsbrev. Handlingar till AD pärmen. Uttagning till
Götalandsmästerskapen och USM läger. Charlotta Olausson är uttagen. Percy kollar
om hon vill åka.
10. Tävlingskläder
Inga Britt skall kolla med Torsåsverken om de fortfarande
sponsrar våra kläder. Klubben subventionerar ungdomarna med 100 kr/dräkt. Ett
antal ungdomar är i behov av dräkter. Percy kollar med Kempela om priset.
11. Övrigt
Träning på vinterhalvåret diskuterades. Kolla med Friskis o Svettis om det
går att göra något avtal med dom.
Mötet avslutas. Tack till Inga Britt för gott fika. Nästa möte 1/8 kl 19.00. Fika
Roland.
Underskrivet av:
Mai Britt Petersson, mötets sekreterare Percy Olausson, ordförande

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20020527

Närvarande: Percy Olausson
Lorentz Svensson
Elsie Svensson
Inga-Britt Höglind
Anna Henriksson
Roland Sandholm
Mai Britt Petersson
1. Mötet öppnas med att ordföranden hälsar välkommen och presenterar
föredragningslista.
2. Föregående mötes protokoll gås igenom och lägges till handlingarna.
3. Tryckning av banor
Frågan om att göra bantryckning vid tryckeri diskuterades. En
koll med firma Åkessons i Emmaboda visade sig för dyrt. Annan lösning
diskuterades och vi beslöt att låta frågan gå vidare. Percy skallprata med Stig, som
är insatt i ärendet och be honom kolla med några orienteringstryckerier.
4. Vår tävling
Efter lite prat om olika funktioner beslöts att Roland, som är
tävlingsledare, gör upp ett ansvarsschema till nästa möte. Lorentz och Karl-Gunnar
tar hand om TC. Percy tar hand om inskolningen.
5. Eventuell materialförvaltare för kontorsmaterial
Inga-Britt skall fråga Allan om han
kan ta ansvaret för införskaffande av behövligt tävlingsmaterial såsom startkort,
plastfickor mm.
6. Praxis när det gäller friluftsdagar i skolan
Beslöt att inför nästa säsong debitera 10
kr. per karta. (I år har eleverna fått lämna tillbaka kartan till klubben).
7. Kultur- och idrottsskola
Förfrågan har inkommit från kommunen om deltagande i
detta. Start i augusti 2002 med 1 dag/vecka och slut i maj 2003. Det gäller elever
födda 1994. Övningstillfällen kan vara både dag och kvällstid eller lördag - söndag,
allt efter överenskommelse.
8. Priser till utskick i Applerum
Beslöts att 3 priser av varierande storlek skall lottas ut.
Priset kan tänkas bestå av presentkort på Möre friskvård. Percy skall kolla med dem.
9. Inkomna skrivelser
Jonas överlämnar en begäran om bilersättning i samband med
rekning av nyttkartområde vilket beviljas med gängse ersättning. I övrigt inbjudan
till Tjoget och tävlingsplanering.
10. Sommarkväll vid stugan
Lördag den 13 juni kl. 13.00. Program fastställes vid nästa
möte.
11. Övrigt
Percy har tillverkat 11 st. priser som han skänker antingen till U5-dagars eller
vår tävling.
Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse. Nästa möte måndag 1 juni
kl. 19.00. Inga-Britt fixar fika.
Underskrivet av:
Mai Britt, mötets sekreterare

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20020408

Närvarande: Percy Olausson
Lorentz Svensson
Elsie Svensson
Anna Henriksson
Göran Henriksson
Mai Britt Petersson
1. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2. Föregående mötes protokoll gås igenom, godkännes och lägges till handlingarna.
3. Skrivelser: Inbjudningar och tävlingsrapporter.
4. Vår tävling den 11 augusti finns nu med i Softs kalender. Tyvärr kan ej Kjell
medverka med datan. Annan aktör får sökas.
5. Ungdomens 5-dagars 7/5. Göran och Anna håller på med banläggningen.
Skolan har bett om hjälp med en friluftsdag som vi lovat att ställa upp på den 8/5.
Man kan här utnyttja U 5-dagarsbanorna. Banorna är också lämpliga att att
använda i den egna träningsverksamheten.
6. Våryra i Torsås den 11/5. Vi ska vara med och sälja Naturpasset.
7. Utskick i Applerumsområdet. Beslut tas för dessa omkostnader. Det gäller kartor
och plastfickor.
8. Träningsverksamhet. Percy kör teknikträning på onsdagar med nybörjarna. Till
dessa övningar är också övriga medlemmar välkomna. Övrig OL-träning på U 5-
dagarsbanorna.
9. Inköp av kompasser. Uppslutningen på nybörjarkursen var god. Ett antal
kompasser behövs. Vi beslutar att inköpa 10 st. vanliga sådana.
10. Övrigt.
1. Till utskicket i Applerum beslutas att lotta ut några priser.
2. Inbjudan till ungdomslägret i Västervik. Klubben har tidigare bekostat
lägerverksamhet med 2 500 kr per år.
3. Faurecias intresse för oss har resulterat i 2 000 kr till ungdomsverksamhet.
4. Sommarfest blir lördagen den 13 juli kl 13.00
Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse. Tack till Svenssons för en
god fika. Nästa möte måndagen den 27/5 kl 19.00. Fika fixar Mai Britt.
Underskrivet av:
Mai Britt Petersson, mötets sekreterare Percy Olausson, ordförande

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20020211

Närvarande: Percy Olausson
Roland Sandholm
Inga-Britt Höglind
Elsie Svensson
Lorentz Svensson
Mai Britt Petersson
1. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2. Konstituering av styrelse
Val av Roland Sandholm som vice ordförande, omval av Inga Britt Höglind som
kassör och Mai Britt Petersson som sekreterare.
3. Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes samt att Percy informerade
om att han sänt brev till Faurecia och berättat om OL-verksamheten. Han har även
undersökt frågan om kopieringsapparat. En avlagd Xerox fanns och vi skall kolla
om den fungerar.
4. Skrivelser
Inbjudan till SmOF:s årsmöte i Vetlanda. Lorentz kollar med Karl Gunnar H. om
han kan närvara. Brev från Gunnar Lindahl i Lessebo angående reviderade stadgar
för U 5-dagars. Förfrågan om uppdatering till SmOF:s adresskalender.
Tävlingsinbjudningar.
5. Upptaktsmöte den 2 mars
Inledning kl 10.00 med fika och diverse information, därefter planeras träning på
Torsås Södra-kartan med att springa banorna till Närtävlingen den 23/3.
6. Kurs i orientering 2 mars
Jonas har presenterat ett ypperligt förslag till utskick i närområdet. Detta brev
planeras att delas ut i brevlådor tillsammans med karta. Ungdomskommittén skall
träffas för att göra slutgiltigt program.
7. Banläggare U 5-dagars
Göran H. tillfrågas om detta. Kjell har lovat att ta hand om ?. Går ej att tyda
protokollkopia p g a dålig kopieringsapparat. Se ovan.
8. Övrigt
LRF har inom kort möte där Roland skall närvara. Han kommer då att ge lite
information om orienteringsklubben och föreslå en samträff.
9. Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse. Nästa möte måndagen
den 8 april kl 19.00. Fika fixar Svenssons. Tack Percy för dagens goda fika.
Underskrivet av:
Mai Britt Petersson, mötets sekreterare Percy Olausson, ordförande

Protokoll fört vid årsmöte med Torsås OK 20020127

1. Mötets öppnande.
Ordföranden Roland Sandholm hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
2. Mötesordförande.
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Roland Sandholm.
3. Mötessekreterare.
Till sekreterare valdes Mai Britt Petersson.
4. Protokolljusterare.
Till att justera dagens protokoll valdes Uno Petersson och Marianne Henriksson.
5. Dagordning.
Föreslagen dagordning godkändes.
6. Årsberättelse.
Årsberättelsen för 2002 upplästes av ordföranden och lades efter
godkännande till handlingarna.
7. Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen för 2001 upplästes av revisorn Lars Johansson och lades
efter godkännande till handlingarna.
8. Ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Val av styrelse och ordförande.
Till ordförande för ett år valdes Percy Olausson.
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Mai Britt Petersson, Elsie Svensson
och Lorentz Svensson samt nyvaldes Roland Sandholm.
10. Val av kommittéer.
Aktivitetskommitté:
Lorentz Svensson (sammankallande)
Karl Gunnar Henriksson
Marianne Henriksson
Lars Johansson
Rosita Carlsson
Lena Persson
Fastighets- och materielansvarig:
Stefan Carlsson
Kart- och markkommitté:
Roland Sandholm (sammankallande)
Lars Johansson
Jonas Persson
Redaktionskommitté:
Sven Persson
Allan Höglind
Naturpasset:
Anna Henriksson (sammankallande)
Göran Henriksson
Harriet Karlsson
Kerstin Olsson
Lena Persson
Tränings- , skid- och uttagningskommitté:
Stig Karlsson (sammankallande)
Hans Gottfridsson
Göran Henriksson
Harriet Karlsson
Kjell Karlsson
Jonas Persson
Uno Petersson
Tävlingsanmälan:
Harriet Karlsson
Rekryterings- och ungdomskommitté:
Percy Olausson (sammankallande)
Marita Algotsson
Anna Henriksson (nyval)
Jonas Persson
Bengt Haraldsson
Valberedning:
Sven Persson (sammankallande)
Harriet Karlsson
Lars Johansson
12. Årsavgift.
Årsavgiften för 2002 blir oförändrad, d v s 50 kr t o m 16 år, 150 kr för vuxen
samt familjekort 300 kr. Familjekort gäller för föräldrar och barn upp till 16 år.
13. Tävlingsavgifter.
Tävlingsavgifter för 2002 blir oförändrad. Upp till 21 år ingen avgift. För övriga
betalar klubben 50% pånormal tävlingsavgift. Efteranmälan och ej giltigt
återbudbetalar var och en.
14. Bilersättning.
Oförändrad bilersättning, 12 kr/mil. Max 15 mil enkel resa.
15. Aktiviteter 2002.
Beslöts arbeta efter dessa förslag.
v 8 Sportlov. Om snö, spårning av skidspår.
Träningsbanor är utlagda på Gunnilkrokakartan.
Banor och kartor vid stugan.
2/3 Upptaktsmöte med efterföljande träning.
Maj Naturpasset under tiden 1/5 - 10/8
U 5-dagars, TOK arrangerar 7/5.
Föreningsbudkavel 20/5, ansvariga 2001 års vinnare Lorentz, Eva och Anna.
Juli Sommarkväll vid stugan.
11/8 Arrangörer för klassisk tävling - Söderåkrakartan.
Bingopromenader söndagar 2 mars t o m 28 april (vårsäsongen).
Egna träningar inkl Stanley Cup.
Säsongens tävlingar enligt särskilt program.
Klubbmästerskap - förslag att köras vid en 5-dagarsetapp.
Rekryteringsaktiviteter.
Aktiviteter för kassaförstärkning (bl. a. vägstädning, julkalendrar).
Vägstädning lördagen den 27/4 och fredagen den 10/5 (reservdag).
Samåkning från skolan kl 8.00.
Gökotta den 9/5 (Kristi himmelfärds dag).
16. Övriga frågor.
a. Ola Karlsson informerade om hemsidan och dess olika möjligheter och i
första hand förfarandet vid anmälan till tävling.
b. Förslag från Allan att protokollen läggs ut på hemsidan. Beslut att så sker
framöver.
c. Jonas föreslog att vi skulle göra lite reklam för orienteringen genom att dela
ut Gunnilkrokakartan med lite kontrollpunkter på till omnejden. Bra förslag,
beslöt att styrelsen åtgärdar detta med det snaraste och drar upp riktlinjer för
en test.
d. Karl Gunnar berättade om hur Nybro OK hade gjort för att sprida
orienteringen, vilket var liknande Jonas förslag och som lär ha mottagits
mycket positivt. Vidare redogjorde Karl Gunnar för vägstädningen, som är ett
mycket bra projekt. Från säkerhetsbegreppet sett föreslogs att årets städning
skall göras vid två tillfällen med så många deltagare som möjligt. Beslöts att
2 dagar skall spikas i slutet av april, den 27:e - början av maj, den 10:e.
e. Sven delar ut skriften, som i år är lite av en jubileumsskrift - 20 år har gått
sedan den första årsskriften framställdes.
17. Avslutning.
Ordföranden tackade för dagen och för sin tid som ledare samt överräckte
ordförandeklubban till efterträdaren och lyckönskade honom i det fortsatta
arbetet. Därefter följde prisutdelning och förtäring.
Underskrivet av: Mai Britt Petersson, Uno Petersson, Marianne Henriksson.