Mötesprotokoll 2003

Verksamhetsberättelse för Torsås OK 20030101-20031231.
Styrelsen för Torsås OK vill härmed avge följande verksamhetsberättelse.
Medlemsantalet var vid årets slut 64 st., en liten ökning mot föregående år.
Antal protokollförda styrelsemöten 8 st.
Allmänna möten 2 st.
Tävlingsverksamhet orientering:
38 aktiva    192 starter    9 klassegrar
Inom parentes kan nämnas att Jonas och Annie tog vardera 2 segrar i A-klass, Elsie 1 seger i A-klass och Björn 4 st. segrar i U-klass.
På 5-dagars deltog ett 20-tal medlemmar.
På DM-kavlen deltog ett H60-lag (Sven, Roland och Stig) och det blev ett brons som resultat.
Klubben var också representerad på individuella DM med 3 st. och på Kort-DM med 10 st. tävlande.
Ett lag deltog i Tjoget men fick tyvärr bryta.
Klubbtävlingar och egna tävlingar:
Ett antal träningar inkl. Stanley Cup har genomförts.
I Föreningsbudkavlen på Annandag pingst vann Eva O., Daniel E. och Tony L.. Arrangör
var Göran Henriksson.
Poängtävling och vandringspris har genomförts men inget klubbmästerskap.
Under hösten har torsdagsträningar genomförts. Det har mestadels varit löpträning
som utgått från sporthallen och efter dusch har fika serverats i klubbstugan.
Arrangemang:
En närtävling arrangerades på Söderåkrakartan den 9 mars med ett flertal deltagare.
TC var vid Skarptorpet och banläggare var Roland. För administrationen användes Sport Ident.
Den 24 april arrangerade vi Skol-DM på Söderåkrakartan med TC förlagt till Törnlycke.
Busstransport från TC till dusch. Jonas Persson var ansvarig för banläggning och Lena
Persson för tävlingsledning.
Naturpasset arrangerades på Torsås södra-kartan. Ansvarig för detta var Anna Henriksson.
Rekrytering och utbildning:
Nybörjarkurs i orientering har hållits med Percy Olausson som ansvarig.
Klubben har även varit engagerad i Kultur och Idrottsskolan.
Övriga aktiviteter:
Upptaktsträff den 2 mars med efterföljande träning.
Traditionsenlig gökotta på Kristi Himmelfärdsdagen den 29 maj och plats Ismanstorps 
borg på Öland. Hygglig uppslutning. Mai Britt organisatör.
Sommarfest vid stugan den 12 juli med tipsrunda, korvgrillning, information och diverse
förnöjelser.
Bingopromenader har genomförts både vår och höst.
Den 6 oktober var klubben värd för sexklubbsalliansens möte.
Ekonomi och finansiering:
Hela året har försäljning av Bingolotter pågått med Allan och Inga-Britt som ansvariga.
Karl-Gunnar har haft hand om försäljning av adventskalendrar samt stått för
organisation av vägstädning.
Klubblotteri har löpt hela året med Lena som ansvarig.
På julmarknaden var klubben representerad med sin traditionella tombola.
Dessa olika projekt har också tillfört klubben ett ekonomiskt tillskott.
Framtiden - tävlingsarrangemang - utveckling:
En närtävling planerad den 14 mars.
en etapp av U5-dagars planerad den 18 maj.
En nationell tävling är planerad den 8 augusti och en tidig vårtävling är sökt för år
2005. I Gullabo håller ett nytt kartprojekt på att färdigställas och denna karta är
avsedd att ha premiär vid augustitävlingen.
Under våren kommer en studiecirkel i tävlingsorganisation att hållas.
Sammanfattning:
Året har präglats av en positiv anda och en tro på framtiden. Ett mycket gott arbete har 
utförts av många medlemmar och styrelsen tackar alla för denna goda insats. Styrelsen
tackar också för förtroendet att ha fått leda detta arbete och överlämnar härmed redogörelsen till årsmötet.
Underskrivet av:    Percy Olausson, ordförande      Mai Britt Petersson, sekreterare 

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20031116.
   
Närvarande:  Jonas Persson
   Percy Olausson (delvis)
   Roland Sandholm
   Lorentz Svensson
   Inga-Britt Höglind
   Mai Britt Petersson
   

1.

 Vice ordföranden Jonas hälsar välkommen och mötet öppnas.
   

2.

 Protokoll från föregående möte 20030811 och 20030925 gås igenom, 
   godkännes och lägges till handlingarna.
   

3.

 Skrivelser. Intet särskilt att notera.
   

4.

 Tävlingsarrangemangskurs beräknas starta i januari och där samtliga
   funktioner gås igenom och att områdena delas upp på ett antal vana
   funktionärer.
   

5.

 Tävling 2005. Beslöts att söka en vårtävling detta år.
   

6.

 Gullabokartan. Jonas gav en lägesrapport. Kartritningen är en hel del
   försenad. Enligt kartritaren rekommenderas vi att trycka i 10 000-del p g a
   områdets karaktär. Dispens skall sökas för detta.
   

7.

 OCAD 8 - banläggningsprogram. Bankontrollanten, Sivert Axelsson i 
   Kalmar, kräver digitalt tryck. För- och nackdelar diskuteras. Kostnad för
   standardversion: 2 965 kr. för en dator. Beslöts inköpa detta system.
   

8.

 T-shirtsinköp. Några olika färgprover förevisades och vi stannade för två
   färger - ljusgrå och natur.
   

9.

 Löpträning torsdagskvällar och därefter fikaträff i stugan pågår och har

   hittills varit någorlunda välbesökt.
   

10.

 Hemsidan. Jonas har talat med Ola. Hemsidan är nu full och något måste
   plockas bort. Ett förslag är att vi kan få en hemsida med egen adress hos
   Pajje för 500 kr. (ett vänskapspris) per år. Styrelsen beslutade att satsa på
   Pajje.
   

11.

 Årsmöte 2004. Beslöts att hålla årsmöte söndagen den 1 februari kl. 13.00.

   Sedvanligt program. Mai Britt frågar Lars om tipsrunda.
   

12.

 Nästa möte hålles söndagen den 11 januari 2004 kl. 19.00. För fika svarar 
   Anna och Göran.
   

13.

 Övrigt. 1. Roland informerade om sexklubbsmötet. Alliansens närtävlingar
   arrangeras. Vi bokar söndagen den 14 mars. Roland är ansvarig.
   Preliminärt får vi också ta en etapp av U 5-dagars. Nästa alliansmöte blir i
   Kalmar 7/1-04.
   2. Beslöt börja bingopromenaderna den 18 januari -04.
   

14.

 Mötet avslutas. Tack till Jonas för god fika.
   
   Underskrivet av: Mai Britt Petersson, sekreterare  Jonas Persson, vice
   ordförande 

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20030925.
   
Närvarande:  Percy Olausson
   Jonas Persson
   Lorentz Svensson
   Roland Sandholm
   

1.

 Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet.
   

2.

 Föregående mötes protokoll saknades.
   

3.

 Skrivelser. Kalmar Ok firar 50-årsjubileum. Inga-Britt inköper blommor eller

 

 dylikt. Eva Olausson skriver in vårt arrangemang 8/8-04 i Klubben Onlines
   tävlingskalender. Priskatalog har inkommit. Vi ska kontrollera om det finns
   något lämpligt pris som kan ersätta vandringspriset till Föreningskavlen då
   detta gått ut.
   

4.

 Tävlingskurs. Det beslutades att vi ska hålla en tävlingskurs i januari.
   Målsättningen är att ha funktionerna till tävlingen klara efter denna. (Senast
   i mars).
   

5.

 6-klubbsträff. Den 6/10 kl. 18.30 ska Torsås OK stå för värdskapet vid
   alliansens träff. Percy har gjort inbjudan och dagordning. Vi får höra efter i
   klubben vilka som kan ha hand om träffen.
   

6.

 Kopiator. Percy har kollat priser i regionen och det bästa erbjudandet kom
   från Office. De kan erbjuda en begagnad, stor kopiator för 5 000:- + moms.
   Den är 3-4 år gammal och har kapacitet för A3 och A4. Styrelsen beslutade 
   att inköpa en kopiator i den prisklassen.
   

7.

 Lägesrapport Gullabokartan. Kjell Svensson kommer efter flera förseningar 
   att starta sitt arbete i månadsskiftet sept-okt. Vi ska gå en kort
   rekognoseringsrunda med Kjell och ge och få information om kartan. Roland
   skriver ett brev till markägarna om tävlingen.
   

8.

 OL Bergkvara skola. Percy har lovat Bergkvara skola att hålla i en friluftsdag
   i orientering. Det blir onsdagen den 1/10 och kommer att vara i form av en
   poäng-OL.
   

9.

 Övriga frågor.
   Sivert Axelsson har tackat ja till att vara bankontrollant och även hålla i en 
   enklare kurs i dataprogrammet OCAD 8 för banläggning.
   
   Jonas Persson informerade om det förslag klubben fått av Jan Olsson för 
   tryck på T-shirts. Det beslutades att höra med övriga klubbmedlemmar om 
   intresse fanns för detta. Prisförslag från NÖJAB i Kalmar redovisades också.
   
   Löpträning. Det beslutades att fr. o. m. torsdagen den 9/10 starta löpträning
   för klubbens medlemmar. Denna ska utgå från sporthallen och efter dusch
   ska det  serveras fika i klubbstugan och kunna pratas, spelas och dylikt. 
   Fikan ordnas de första gångerna av : 9/10 Perssons, 16/10 Percy O., 23/10
   Svenssons.
   
   Nästa möte kommer att hållas söndagen den 16/11 kl. 19.00. Tack till
   Lorentz som ordnade fika.
   
   Underskrivet av:  Jonas Persson, Mötessekreterare   Percy Olausson, ordförande 

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20030811.
   Närvarande:
   Percy Olausson
   Inga-Britt Höglind
   Göran Henriksson
   Anna Henriksson
   Mai Britt Petersson
   

1.

 Mötet öppnas och ordföranden hälsar välkommen.

2.

 Föregående mötes protokoll gås igenom, godkännes och lägges till
   handlingarna.

3.

 Skrivelser. "Värdeposten" - en fråga om hur vi transporterar oss till tävlingarna.
   Inbjudningar till diverse kurser.
   Från kommunen en intresseanmälan till "Ungdomsskolan". Ett 40-tal har anmält
   intresse.

4.

 Tävlingskurs i vinter. Percy har ej fått tag på någon SISU-ansvarig ännu.
   Ang. tävlingskontrollant för nästa tävling så kunde Ragnarsson, OK Orion ej
   åtaga sig detta p g a sjukdom. Kalmar OK skall tillfrågas.

5.

 Träning höst - vinter. Viktig fråga. Det måste bli kontinuitet i detta. Vi skall
   försöka göra något program.

6.

 Kopiator. Percy kollar vidare härom.

7.

 Lägesrapport Kartan. Arbetet med denna blir något försenat.

8.

 Övrigt.
   1. Jonas har pratat med Janne Olofsson om t-shirt. Janne har lovat komma med
   förslag om ett par veckor.
   2. Några medlemmar har efterlyst den s k Sverigelistan - en rankinglista för alla.
   Prislappen är 500 kr. Beslöts att inbetala denna summa.
   3. Knivarna på gräsklipparen behöver åtgärdas. Samtal skall tas med Stefan om
   detta.
   4. Percy meddelar att han en tid framöver måste hålla en låg profil p g a
   hälsoskäl.
   5. Nästa sexklubbsmöte är den 6/10 och det är Torsås tur att hålla i mötet.
   
   Vårt nästa möte 25 september kl. 19.00. Fika fixar Lorentz.
   Dagens möte avslutas. Tack till Inga-Britt för en god fika.
 

 

   Underskrivet av: Mai Britt Petersson, sekreterare      Percy Olausson, ordförande 

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20030519.
  Närvarande:
  Percy Olausson
  Jonas Persson
  Lorentz Svensson
  Inga-Britt Höglind
  Mai Britt Petersson
   

1.

 Mötet öppnas och ordf. hälsar välkommen.
   

2.

 Föregående mötes protokoll gås igenom, godkännes och lägges till
   handlingarna.
   

3.

 Skrivelser. Diverse tävlingsinbjudningar. Ett nytt koncept för lotterier. Detta
   överlämnas till Inga-Britt för koll.
   

4.

 Tävlingskurs i vinter. Beslöts att försöka få igång en studiecirkel i
   tävlingsarrangemang. Percy kontaktar SISU.
   

5.

 Träningsläger. Beslöts att köpa in kartor och fixa något i egen regi. Jonas och
   Göran jobbar med detta. Tänkt område är Kråksmåla och prel. helg 14-15/6.
   

6.

 Anslagstavla. Beslöt att bygga dylik utanför klubbhuset. Kan göras i vecka 22
   enligt Lorentz.
   

7.

 Kulturungdomsskola. Vi har ju deltagit i detta projekt och Percy har varit på nytt
   möte härom. Omdömet Bra och Positivt. Önskemål om ny omgång framfördes
   för år 2004 i v. 17-18-19.
   

8.

 Frågan om fördelning av post till berörda personer togs upp. Ordna med fack i
   stugan? Att skrivelser adresseras till rätt person. Inget ytterligare i denna fråga.
   

9.

 Materialförvaltarinstruktioner. Inventarieförteckning kompletteras av Lorentz och 
   Inga-Britt. Diskussion tas med Stefan som är materialförvaltare.
   

10.

 Nytt pris kaveln. Percy skall prata med Guldbolaget.
   

11.

 Priser till U 5-dagars. Inga-Britt kollar med Nöjab. Percy kollar med Alsén.
   

12.

 Sommarkväll med städfest. Beslöts att ha festen lördag 12 juli kl. 13.00.
   Inga-Britt inhandlar korv och tillbehör. Mai Britt fixar tipsrunda.
   

13.

 Tjoget. Uttagningskom. sätter ihop lag.
   

14.

 Träning höst och vinter. Löpträning med fika i stugan. Vi beslöt att pröva och det
   går bra att duscha i sporthallen och sedan fika i stugan. det poängteras att det är
   viktigt med kontinuerliga träffar.
   

15.

 Kopiator. Vi beslöt att det på något sätt måste till en bättre kopiator. Percy kollar
   på detta.
   

16.

 Övrigt.  a. Ingen kunde åka på Västervikslägret.
              b. På sista bingopromenaden delades Naturpasset ut istället för kaffe.
   
   Nästa möte måndagen den 11 augusti kl. 19.00 i stugan. Inga-Britt ordnar fika.
   Percy avslutar mötet och tackar för visat intresse. Tack till Mai Britt för fika.
   
   Underskrivet av: Mai Britt Petersson, sekreterare      Percy Olausson, ordförande 

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20030407.
   

1.

 Mötet öppnas och ordföranden hälsar välkommen.
   

2.

 Föregående mötes protokoll uppläses och gås igenom.
   

3.

 Inkomna skrivelser. Tävlingsinbjudningar och inbjudan till ungdomsläger i Västervik.
   

4.

 Tävling 2004. Percy har talat med Bergander på SmOF och preliminärt bokat 8/8-04.
   Ansökan göres. Tävlingsledare Percy och banläggare Jonas med Göran som
   biträdande. I samband med ansökan för 2004 sökes också prel. en vårtävling
   2005.
   

5.

 Tält. Nytt tält behöver skaffas. Jonas har kollat marknaden lite och vi beslöt att 
   Jonas ombesörjer inköp av tunneltält från FK Vittus i Varberg.
   

6.

 Tävlingskläder. Firman som vi beställt tävlingskläder utav har strulat till det. de har 
   sänt faktura på tröjor med nätrygg men helt vanliga tröjor har levererats på hela 
   beställningen. Percy kontaktar firman igen och förhandlar med dem så att leverans
   och pris blir OK.
   

7.

 Tjoget. Vi planerar för ett lag i Tjoget. Uttagningskommittén tar hand om detta.
   

8.

 Skol-DM 24/4. Jonas har lagt banor. Det blir på Söderåkrakartan. Lena tar hand om
   tävlingsledningen. TC blir vid gamla  kolugnarna i Törnlycke.
   

9.

 Övrigt.
   a. För att hålla koll på utlånade startpinnar har Percy gjort ett formulär som resp. 
   lånare får underteckna.
   Inköp av egen pinne kostar 185 kr. (självkostnadspris).
   b. Percy informerade om att de vuxna som anmäler sig till tävling via
   "Klubben On-line" kan själva godkänna sin egen anmälan.
   c. Jonas har talat med Ola angående hemsidan. Gästboken är nu ändrad så att
   vem som vill kan gå in och skriva meddelanden.
   d. Jonas meddelar att det planerade brobygget över stora diket på Gullabokartan
   är klart.
   
   Nästa möte den 19 maj kl. 19.00. Mai Britt fixar fika. Mötet avslutas. Tack till 
   Roland för god fika.
   
   Underskrivet av:
   Mai Britt Petersson, sekreterare                               Percy Olausson, ordförande 

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20030424.
  Närvarande:
Percy Olausson
  Jonas Persson
  Lorentz Svensson
  Anna Henriksson
  Göran Henriksson
  Mai Britt Petersson
  Roland Sandholm
   

1.

 Ordföranden hälsar välkommen och mötet förklaras öppnat.
   

2.

 Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och lägges till handlingarna.
   

3.

 Konstituerande av styrelse. Val av Jonas Persson som vice ordförande, omval av
   Inga-Britt Höglind som kassör och Mai Britt Peterson som sekreterare.
   

4.

 Inkomna skrivelser. Inbjudan till Teknikens Dag 15/3 i Åseda. SmOF:s årsmöte
   26/2. Tävlingsinbjudningar. Inbjudning från kommunen att finnas med på deras  
   hemsida. Percy lämnar svar på önskemål om att länkas till kommunsidan.
   Brev från Faurecia om sponsring på 2 000 kr.
   

5.

 Närtävling 9/3. Plats: Skarptorpet. Användande av sportident. Banläggare Roland.
   Annonseras i tidningarnas idrottsbrevlådor och på internet.
   

6.

 Upptaktsträff  2/3 kl 10.00. Information och fika, som Mai Britt fixar. Det är
   planerat provlöpning av närtävlingsbanorna. Men denna tanke får nog överges
   pga snödjupet. Istället rekommenderas kontrollerna på Torsås södra - kartan.
   

7.

 Träning vinter och vår. Punkten ej diskuterad.

8.

 Nybörjarkurs är planerad till lördagen den 8/3 och söndagen den 9/3 och körs
 som studiecirkel "Lär dig orientera". Annonseras i dagstidningarna.

9.

 Skol-DM 24/4 - 03. Alt. 1: Att hålla till på Torsås södra - kartan. Alt. 2: Att vara
 på Söderåkrakartan. Problemet är att avståndet TC - dusch blir för långt. Det     
 skall undersökas om det kan gå att ordna busstransport.

10.

 Tävling 2004. Beslöt att söka till hösttävling, förslagsvis 8/8.

11.

 Övrigt.
 1. Angående t-shirt. Jonas har talat med tecknaren Jan Olsson i Bergkvara. Tryck
 för två sidor med 1 - 2 färger kostar 1 500 kr. Beslöts beställa logotype och
 sedan låta trycka på en tröja med hög kvalitet.
 2. Percy meddelar att tävlingsdräkter är beställda och levereras förhoppningsvis i
 mars.
 3. Percy åker till ordförandekurs som hålls i Kalmar.
 Mötet avslutas. Tack till Anna och Göran för gott fika. Nästa möte den 7 april kl.
 19.00. Roland fixar fika.
 Underskrivet av:
 Mai Britt Peterson, sekreterare              Percy Olausson, ordförande 

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20030203.
   Närvarande:
   Percy Olausson
   Jonas Persson
   Anna Henriksson
   Göran Henriksson
   Mai Britt Petersson
   
1.  Mötet öppnas och ordföranden hälsar välkommen.
   
2.  Föregående mötes protokoll uppläses och godkännes.
   Tisdagen i vecka 8 planeras sportlovsaktivitet i stugan kl. 10-12.
   
3.  Konstituerande av styrelse. Vid nästa möte.
   
4.  Skrivelser. Inbjudan till fjäll-OL och kurs i "Så arbetar vi med media".
   
5.  Tävlingskalendrar. Percy beställer.
   
6.  Närtävling 9/3. Göran kan ej lägga banor. Percy frågar någon annan.
   
7.  Upptakt 2/3. Info och fika, därefter provlöpning av närtävlingsbanorna.
   
8.  Träning vinter och vår. De fasta kontrollerna på Torsås Södra-kartan får stå ute
   hela februari månad.
   
9.  Nybörjarkurs planeras lördagen den 8/3 och söndagen den 9/3 samt lördagen
   den 15/3. Deltagarna förväntas sedan följa med till Kalmars tävling den 16/3 alt.
   Orions tävling den 23/3.
   
10.  Tävling 2004. Tas vid nästa möte.
   
11.  Övriga frågor: 
   1. Jonas har förslag på att vi skaffar en T-shirt med något kul tryck. Detta
   beslutas och Jonas hör med  "Janne i Bergkvara" om pris mm.
   2. Jonas har också förslag om brobygge över ån på den tilltänkta kartan. Han får
   i uppdrag att höra med markägaren.
   3. Beslöts att använda vanliga stämplar vid skol-DM den 24/4 -03.
   
   Mötet avslutas. Tack till Percy för gott fika.
   Nästa möte den 24/2 kl. 19.00. Fika tar Göran och Anna.
   
   Mai Britt Petersson, sekreterare                     Percy Olausson, ordförande 

Protokoll fört vid årsmöte med Torsås OK 20030126.
   

1.

 Mötets öppnande.
   Ordföranden Percy Olausson hälsade välkommen och förklarade mötet
   öppnat.
   

2.

 Mötesordförande.
   Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Roland Sandholm som tackade
   för visat förtroende.
   

3.

 Mötessekreterare. Till sekreterare för mötet valdes Mai Britt Petersson.
   

4.

 Protokolljusterare.
   Till att justera dagens protokoll valdes Lars Johansson och Allan Höglind.
   

5.

 Dagordning.
   Föreslagen dagordning godkändes.
   

6.

 Årsberättelse.
   Årsberättelsen för år 2002 upplästes av sekreteraren och lades efter 
   godkännande till handlingarna.
   

7.

 Revisionsberättelse.
   Revisionsberättelsen för år 2002 upplästes av revisorn Lars Johansson och
   lades efter godkännande till handlingarna.
   

8.

 Ansvarsfrihet.
   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
   

9.

 Val av styrelse och ordförande.
   Till ordförande för ett år omvaldes Percy Olausson.
   Till styrelseledamöter för två år valdes Inga-Britt Höglind, omval och Jonas
   Persson, nyval. Till suppleanter omvaldes Anna och Göran Henriksson.
   

10.

 Val av revisorer.
   Till revisorer omvaldes Lars Johansson och Håkan Algotsson.
   Som revisorsuppleant omvaldes Uno Petersson.
   

11.

 Val av kommittéer.
   Aktivitetskommitté. Omval av samtliga - Karl-Gunnar Henriksson, Marianne
   Henriksson, Lars Johansson,  Rosita Carlsson, Lena Persson och Lorentz,
   sammankallande.
   
   Fastighetsansvarig- och materialansvarig: Stefan Carlsson, omval.
   
   Kart- och markkommitté: Roland Sandholm (sammankallande), Lars
   Johansson och Jonas Persson, samtliga omval.
   
   Redaktionskommitté: Sven Persson och Allan Höglind, omval.
   
   Naturpasset: Anna Henriksson (sammankallande), Göran Henriksson, Harriet
   Karlsson, Kerstin Olsson, Lena Persson, omval av samtliga.
   
   Tränings-, skid-, och uttagningskommitté: Hans Gottfridsson, Göran
   Henriksson (sammankallande), Harriet Karlsson, Kjell Karlsson, Stig Karlsson, 
   Jonas Persson och Uno Petersson, samtliga omval.
   
   Tävlingsanmälan: Harriet Karlsson, omval.
   
   Rekryterings- och ungdomskommitté: Percy Olausson (sammankallande), Anna
   Henriksson, Jonas Persson, Bengt Haraldsson, samtliga omval och nyval Boris
   Lennartsson.
   
   Valberedning: Sven Persson (sammankallande), Harriet Karlsson och Lars
   Johansson, alla omval.
   

12.

 Årsavgift.
   Årsavgiften för år 2003 beslöts vara 50 kr. t o m 18 år, 150 kr. för vuxna samt
   familjekort 300 kr. Familjekortet gäller för föräldrar och barn till och med 18 år.
   

13.

 Tävlingsavgifter.
   Tävlingsavgiften för år 2003 blir oförändrad. Till och med 18 år ingen avgift. För
   övriga betalar klubben 50% på normal tävlingsavgift. Efteranmälningar och ej
   giltiga återbud betalar var och en.
   

14.

 Bilersättning.
   Oförändrad bilersättning, 12 kr./mil. Max 15 mil enkel resa.
   

15.

 Aktiviteter 2003.
   Beslöts arbeta efter bilagt programförslag.
   

16.

 Övrigt.
   a. Adventskalendrar. Beslöts att höja antalet kalendrar från 500 till 600. Oförändrat
   pris 20 kr.
   b. Vägstädning. Beslöts att fortsätta och att ev. utöka sträckorna om erbjudande
   ges. Karl-Gunnar jobbar på detta.
   c. Stig Karlsson, Jonas Persson, och Göran Henriksson har förlängt sina  
   banläggarkort.
   d. Sven delar ut årsskriften som förutom aktualiteter även innehåller   
   tillbakablickar i den 20-åriga historien.
   

17.

 Avslutning.
   Ordföranden avslutade mötet. Därefter följde förtäring och prisutdelning.
   
   Underskrivet av:
   Mai Britt Petersson, mötessekreterare.
   

Bilaga:

 Programförslag för år 2003.
   

v 8

 Sportlovsaktiviteter.

2/3

 Upptaktsmöte med efterföljande provlöpning av banor till Närtävlingen den 9/3.

9/3

 Närtävling. Söderåkrakartan, Fastlycke.

24/4

 Skol-DM, vi är arrangörer.

29/5

 Kristi himmelfärdsdag - Gökotta.

9/6

 Annandag Pingst - Föreningsbudkavel.

Juli

 Sommarkväll - el. eftermiddag vid stugan.
   
   Egna träningar inkl. Stanley Cup.
   Säsongens tävlingar enl. särskilt program.
   Klubbmästerskap på ett eller annat sätt.
   Rekryteringsaktiviteter.
   Aktiviteter för kassaförstärkning.
   
   Önskemål? Kom med förslag! 

Protokoll fört vid Torsås vid Torsås OK:s styrelsemöte 20030113.

   
Närvarande:  Percy Olausson
   Roland Sandholm
   Elsie Svensson
   Lorentz Svensson
   Inga-Britt Höglind
   Mai Britt Petersson
   
1.  Mötet öppnas och ordföranden hälsar välkommen.
   
2.  Föregående mötes protokoll uppläses och godkännes.
   
3.  Inkomna skrivelser. Förfrågan från kommunen om sportlovsaktiviteter. Percy svarar - I händelse av
   snötillgång så spåras för skidåkning. Någon form av kontrollplockning ordnas på Torsås södrakartan.
   Inbjudan till träningshelg för ungdomar 13-16 år. Percy hör efter om några vill åka.
   Inbjudan till zonträff i Nybro den 5/2. Intresseanmälan tas in på årsmötet.
   
4.  Kommittéer. Ett förslag på att slopa kommittéerna förelåg. Detta tas upp till diskussion på årsmötet.
   
5.  Sponsring. Faurecia ger till ungdomsverksamhet ett par tusen kronor.
   Handelsbanken sponsrar tävlingsdräkter med slogan "Steget före Handelsbanken i Torsås". Inga-Britt hör
   efter om detta fortsätter.
   
6.  Årsmötet. Sedvanligt program med tips som inledning. Lars J. är tillfrågad. Mötesförhandlingar, fika och
   prisutdelning.
   Förslag till årsmötet. Oförändrad medlemsavgift för år 2003. Oförändrade tävlingsavgifter. Resebidrag
   också som tidigare.
   
7.  Träning vinter - vår. Fortsatt träning tills vidare på de fasta kontroller som finns utsatta på Torsås
   södrakartan.
   
8.  Nybörjarkurs. Beräknas starta någon gång under mars.
   
9.  Den planerade kartan. Informationsträffen med markägarna var positiv. Ansökningshandlingarna är nu
   sända till SmOF och Länsstyrelsen. Ännu inget svar på detta. Kartans storlek blir 7 kvkm.
   Kjell Svensson begär 79 000 inkl moms för ritning.
   
10.  Övrigt. Söka tävling år 2004. En ansökan läggs in via data.
   Nästa möte i sexklubbsalliansen är den 6/10 och Torsås står som värd.
   Den 9/3 är vi arrangörer för Närtävling. Plats: Fastlycke.
   Vi är också arrangörer för skol-DM 24/4. Jonas skall tillfrågas om banläggning.
   
   Nästa möte den 3/2 kl 19.00. Mötet avslutas. Tack till Mai Britt för fika.
   
   Mai Britt Petersson, sekreterare                         Percy Olausson, ordföranden