Mötesprotokoll 2005

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20051023.
   
  Närvarande:
  Percy Olausson
  Inga-Britt Höglind
  Jonas Persson
  Boris Lennartsson
  Mai Britt Petersson
   
1. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2. Föregående mötes protokoll uppläses och godkännes.
3. Skrivelser. Inbjudan till alliansmöte i Lessebo.
  Önskan från Team Sportia om att få teckna avtal om sportförsäljning. I hopp om att få sökt Cup-tävling så godkänner styrelsen avtal. För övrigt ogillar styrelsen
  firmans utpressningsmetoder.
  Inbjudan till diverse kurser och konferenser samt möten.
4. Ekonomi. Kassören gav kassarapport.
5. Handslaget. Inbjudan till möte om "Hur har ni gjort" i Målilla. Jonas eller Percy skall försöka åka.
6. Tävling 2006. Nu meddelas att Aneby har fått samma tävlingsdatum som vi. Motivering är att det skall vara en tävling i södra och en i norra länsdelen. Som "ett
  litet plåster på såren" erbjuds vi att få arrangera 7-manna året därpå. Detta avböjes med motivering: Kartan olämplig för nattorientering p g a sin detaljrikedom.
  I övrigt fortskrider förarbetet med tävlingen som planerat.
7. Höstaktiviteter. Lussefika onsdagen den 14/12 för alla. Soppkväll planers framöver.
8. Onsdagsträningar kl. 18.30 med efterföljande fika i stugan.
9. Stugans underhåll, parkeringen, kyl-frys.
  Percy luskar efter kyl-frys.
  Jonas redogör för några småarbeten som återstår på byggnaderna. Det sorgliga är att så få hjälper till med detta.
  Styrelsen diskuterar rutiner som bör ses över.
10. Kartprojekt, Gullabo skolkarta, Torsås södra.
  Percy presenterar förslag på skrivelse till kommunen om ekonomiskt bidrag. Kring detta diskuteras det och även en omförhandling av verksamhetsbidraget kommer
  att begäras.
  Kjell Svensson i Nybro har utlovat en skolkarta i Gullabo. Den har ännu inte påbörjats. Det erbjudna bidraget från Lions är helt otillräckligt för att kunna revidera
  Torsås södra.
11. Kläder. Percy presenterade katalogen från Kempala på olika modeller av tröjor mm. Offert på tröja och standardbyxa samt träningsoverall skall begäras in.
12. Jultombola 27/11. Percy frågar Rosita om arrangemanget.
13. Reseersättning till ungdomsarrangemang. Styrelsen beslöt att hel ersättning utgår till förare.
14. Nycklar. Fråga från Percy. Svar: Nyckellista finns upprättad.
15. Övrigt.
  1. Roland har kollat på kommunens nya hemsida och konstaterat att informationen på förningar var mycket bristfällig. Om TOK fanns inget. Jonas kunde berätta
  att det var inte var så mycket bättre i Kalmar.
  2. Inga-Britt hade fått erbjudande om kuvertinköp. Styrelsen beslöt att Inga-Britt beställer A5, större kuvert finns i lager.
  3. Jonas meddelar att anmälan till 5-dagars göres före 25/10, härefter högre anmälningsavgift.
   
  Årsmötet hålles söndagen den 5 februari 2006.
  Nästa styrelsemöte sö 11/12 kl. 19.00. Fika Inga-Britt.
   
  Ordföranden tackar för kvällen och mötet avslutas. Tack till Mai Britt för god fika.
   
  Underskrifter:  Mai Britt Petersson/sekreterare   Percy Olausson/ordförande

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20050815
   
  Närvarande:
  Percy Olausson
  Jonas Persson
  Boris Lennartsson
  Roland Sandholm
   
1. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2. Föregående mötes protokoll gås igenom och godkännes.
3. Skrivelser. inbjudan till Bornholm. Smålandsidrotten betalar ut 20 000 kr. till handslaget.
  Deltagandet i Kultur och Ungdomsskolan 2006 blir den 1974, 2674 och 3/5. 36 st. elever är intresseanmälda.
  Inbjudningar till höstens kurser.
4. Handslaget. Redovisning är insänd. I övrigt se punkt 3.
5. Tävling 2006. Tävlingsledare Roland Sandholm. Planering är på gång. Kontakt är tagen för ev. TC-plats hos Gunnar och Ann-Marie Olsson, Tuthult.
  Jonas frågar nybro om bankontrollant.
6. Höstaktiviteter. kontinuerlig träff med ungdomarna planeras. Percy kontaktar OK Orion om möjligheten att få komma med på Bornholmsresan ifall någon i klubben
  så önskar.
  Även en "soppträff" står på önskelistan.
7. Träningar. Planerade träningar onsdag 31/8 och söndag 11/9. Längre fram i höst löpträningar med efterföljande fika.
8. Stugans underhåll. Målning pågår men arbetet drar ut på tiden eftersom det är så få medlemmar som kommer till arbetsträffarna.
9. Övrigt.
  1. Jonas redogör för skolaktiviteter. erbjudande har gått ut till skolorna men det föreligger inget svar i nuläget. Det gäller utbildning av lärare + friluftsdagar.
  2. Percy tänker tillskriva Kultur och fritidsförvaltningen och söka bidrag till revidering av Torsås södra-kartan. Den kartan används till största delen för skolverksamhet
  och av allmänheten.
  3. Ett nytt kylskåp behövs. Percy kollar denna marknad.
  4. Jonas berättar att Tonys granne har planteringsarbete och frågar om vi är intresserade. Svaret blir: Ja.
  5. Nybörjarkurs är en fråga. Det är mycket på gång så man kommer fram till att göra rekrytering genom skolaktiviteterna.
  6. Nya tävlingsdräkter behöver köpas in. Percy skall ringa Kempala och be om katalog.
  7. Jonas föreslår att vi bör vara med på kommunens informationskarta år 2006.
   
  Nästa möte söndag den 9 oktober kl. 19.00. Mai Britt tar fika. ordföranden tackar för visat intresse och mötet avslutas. Tack till Boris för god fika.
   
  Underskrifter:  Mai Britt Petersson/sekreterare   Percy Olausson/ordförande

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20050523
   
  Närvarande:
  Percy Olausson
  Jonas Persson
  Inga-Britt Höglind
  Roland Sandholm
  Boris Lennartsson
  Mai Britt Petersson
   
1. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
   
2. Föregående mötes protokoll gås igenom och godkännes.
   
3. inkomna skrivelser. Brev från Team sport. De önskar upprätta kontrakt angående försäljning vid tävlingar. Provisionen för liten och
  baseras på antal deltagare. Styrelsen beslutar att inte nappa på detta.
  Brev från Cancerfonden om manifestationen att sälja Bröstbandet. Detta togs inget beslut om. Det är så många som håller på med
  denna försäljning.
  Redovisning om handslaget från SvOF.
  Inbjudan till Västervikslägret.
4. Jubileumsfesten den 6/6 kl. 14.00. Prisförfrågan på förtäring har gjorts på några håll och styrelsen beslutar att låta beställa
  Torshallens grillplanka.
  Vi beslutar också att inköpa 1 st. partytält från Jysk för kr. 1 250. Tältets storlek 3x9 m.
  Föranmälan till festen senast 31/5 till Henrikssons och Rosita. Kostnad per person 100 kr. - grillplanka med bröd, öl eller läsk, samt
  kaffe och kaka.
5. Tävlingsresultat 2005. Startavgifter 27000 kr. Försäljning ca. 4000 kr. Utgifter ca. 10000 kr. Anmälda 391 st.
6. Tävling 2006. Ansökan inne om Cup eller Elittävling på påskafton.
7. Gullabo marknad. Det gick inte så lysande men ej heller back direkt.
8. Träningsläger. Det planeras för träningsläger 11-12/6. Percy kollar med OK Orion.
9. Kultur- och ungdomsskolan. Percy kallad till möte 27/5-05. Intresseanmälan av elever i nuläget 17 st.
10. Underhåll stuga. Behov av målning. Behov av ny kyl, den gamla har skadats av skadedjur som ätit av ledningar. buskar behöver
  klippas.
11. Övriga frågor.
  a. För elen vid tävlingen blev ingen kostnad. det skall kollas med markägare om P-kostnad.
  b. Ola Karlsson har meddelat att hemsidan har hoppat av och nu får vi gå tillbaka till Passagen eller betala 930 kr./år för fortsättning
  som förut. Styrelsen beslutar att fortsätta som förut.
  c. Verksamhetsrapport gällande försäkringen har lämnats in för 49 st. aktiva.
  d. Styrelsen beslutar att betala 264 kr. för resa till Anders Sandholm som ansvarade för datorverksamheten vid tävlingen.
  e. Boris meddelar att det blir plantering så snart markberedningen är klar. Karl-Gunnar har fixat en liten plantering (2500 plantor) i
  veckan, 25/5.
  f. Ungdomskommittén har förslag på att göra en ungdomsdag lördagen den 28/5, då det skall bli något annat än orientering.
  Önskemål är att åka till Kalmar på Laser-Game. Det kostar 150 kr./person om gruppen är färre än 10 st., annars 1500 kr. för alla.
  Styrelsen beslutar att betala 100 kr. per person och övrigt får ungdomarna stå för själva om de vill grilla eller fika efteråt.
  g. Nybro OK vill träna i Gullabo på vår karta. De får använda överblivna kartor från tävlingen till ingen kostnad.
  h. Eva O. har meddelat att det blir klubbfika måndag 13/6 kl. 19.30 och eftersnack om tävlingen.
   
  Nästa möte måndagen den 15/8 kl. 19.00. Boris tar fika.
   
  Ordföranden tackar för visat intresse och mötet förklaras avslutat. Tack till Percy för god förtäring.
   
  Underskrivet av: Mai Britt Petersson, sekr.   Percy Olausson, ordf.

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20050404.
Närvarande:
Percy Olausson
Jonas Persson
Roland Sandholm
Boris Lennartsson
Anna Henriksson
Eva Olausson och Lena Persson punkt 5
Mai Britt Petersson
1. Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar välkommen.
2. Föregående mötes protokoll gås igenom och godkännes.
3. Skrivelser. Nya tävlingsregler. Vid tävlingar även bjuda in till klass H85.
4. Lägesrapport kartan: Kartan är nu klar och nödvändiga justeringar gjorda och kartan sänd till tryck. Över 100 ändringar gjorda
p g a stormen.
5. Tävlingsrapporten är insänd. Arbetet med att skaffa fulltaligt med funktionärer pågår. Organisationen av målplatsen diskuteras.
En del nya skyltar behöver tillverkas. Roland ger tillstånd att köpa in batterier till enheterna.
6. Tävling 2006. Tilldelats tävlingsdatum 15/4 - påskafton. Bitr. banläggare Stig Karlsson, banläggare Jonas Persson. Prel.
tävlingsledare Roland Sandholm.
Prel. söka sen vårtävling 2007.
7. Tombola Gullabo marknad 7/5 2005. Ansvarig - Percy, som också kollar med Blomlöfs om priser till lottringar. Percy kollar även med
Rosita om upplägget.
8. Uthyrning av stugan. Diskuterade prissättning och beslöt: 200 kr. per kväll och 400 kr. per hel dag.
9. Kultur- och ungdomsskolan. Den blir nu 3 onsdagar framöver med början kl. 17.30 och ca. 1 timme per gång.
10. Jubileum. Klubbens 20-årsfirande blir den 6 juni som är nationaldagen och nu helgdag. Percy kollar med Faurecias kock om pris för
måltid.
11. Övrigt.
a. Jonas informerade om att det blir ingen vägstädning i år. Ny förfrågan till Vägverket 2006.
b. Kompasslåda inhandlad. Percy fixar märkning av kompasserna.
c. Friluftsdag för lärarna fredagen den 27/5 2005.
d. Tryckeriet inventerat. Tryckfärg måste inhandlas, 5 st. à 95 kr./st.
e. Percy berättar att snöskotern gick att laga till en kostnad av 634 kr.
Nästa möte måndag den 23 maj 2005 kl. 19.00. Fika tar Percy. Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Tack Inga-Britt för god fika.
Tillägg: Jonas har gjort en skrivelse till Lions om bidrag för kartframställning. Det gäller revidering av Torsås Sö, som skolan använder
så mycket och därför är så angeläget att få aktuell.
Underskrivet av:
Mai Britt Petersson, sekreterare     Percy Olausson, ordförande

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20050303
   
  Närvarande:
  Percy Olausson
  Jonas Persson
  Inga-Britt Höglind
  Roland Sandholm
  Charlotta Olausson
  Boris Lennartsson
  Eva Olausson punkt 6
  Mai Britt Petersson
   
1. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
   
2. Konstituerande av styrelse:
  Ordförande   Percy Olausson
  Vice ordförande   Jonas Persson
  Sekreterare   Mai Britt Petersson
  Kassör   Inga-Britt Höglind
  Ledamot   Roland Sandholm
  Ledamot   Boris Lennartsson
  Suppleant   Anna Henriksson
  Suppleant   Charlotta Olausson
   
3. Föregående mötes protokoll uppläses och godkännes.
4. Skrivelser: Fakturor. Inbjudan till kurser. Verksamhetsrapport från SmOF. Brev om beviljat anslag från Handslaget. Brev om
  resultat från Junior Cupen i Småland där Linn Lennartsson blev trea i D18.
5. Lägesrapport kartan: Intet nytt att rapportera. Vintern håller sitt grepp.
6. Tävling 2005: Eva rapporterade om arbetet inför tävlingen 30/4 och fyller i tävlingsledarrapport.
7. Tävling 2006: Prel. ans. om tävling på hösten. Percy undersöker möjligheten för en söndagstävling våren 2007.
8. Ekonomi: Kassören gav rapport.
9. Handslaget: Av sökt anslag har klubben beviljats 7 000 kr. och "skolan-projektet" 11 000 kr.
10. Reseersättning: Med anledning av revisionens påpekande att se över ersättningen beslöt styrelsen att under året testa följande
  modell: 3 kr./mil för ungdomar t o m 18 år ersätts till berörda chaufförer. Avstämning efter säsongsslut. Vuxna får på egen hand
  lösa sina ersättningar.
11. Anmälningsavgift: avgiftsfritt t o m 18 år. För övriga betalar klubben 25% på normalavgift. Efteranmälan och ej giltiga återbud
  betalar var och en.
12. Jubileum: Framskjutes.
13. Träningsflitpriser: Priser beställda hos Jämjö Gravyr och idrottspriser. Kostnad 45 kr./pris exkl. gravyr vilket är mycket billigare än
  hos NöjAB
14. Kavelpriser, minnespris Älghornet: Percy kollar på detta när han åker till Jämjö.
15. Övrigt:
  a. Percy rapporterade från zonträffen där det bl. a. dryftades förslag från SmOF om en förhöjning av avgiften till dem med 50%.
  Vidare hade inkommit förslag om kvalitetsbedömning av tävlingar.
  b. Jonas informerade om prel. nybörjarkurs för ungdom och vuxna i Gullabo helgen 2/4 + ytterligare en helg i april. Boris kollar med
  Dackehed om ev. hyra av deras klubblokal och om reklam på deras hemsida.
  c. Ang. ev. skogsplantering. Boris kollar detta med Leif Andersson.
  d. Jonas informerar om studiedagar för lärarna i Gullabo 23/3 och 6/4 kl. 15-18.
  e. Naturpasset i Gullabo och Torsås. Styrelsen beslöt att priset i Gullabo skall vara 60 kr. och i Torsås 50 kr.
   
  Nästa möte måndag den 4 april kl. 19.00. Fika ordnar Inga-Britt.
  Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. Stort TACK till Jonas för god fika.
   
  Underskrivet av:
  Mai Britt Petersson, sekreterare     Percy Olausson, ordförande 
   

Protokoll fört vid årsmöte med Torsås OK 20050130
1. Mötets öppnande. ordföranden Percy Olausson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Mötesordförande. Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Percy Olausson.
3. Mötessekreterare. Till sekreterare för mötet valdes Mai Britt Petersson.
4. Protokolljusterare. Till att justera dagens protokoll valdes Sven Persson och Elsie Svensson.
5. Dagordning. Föreslagen dagordning godkändes.
6. Årsberättelse. Årsberättelsen för 2004 upplästes av sekreteraren och lades efter godkännande till handlingarna.
7. Revisionsberättelse. Revisionsberättelsen för2004 upplästes av revisorn Håkan Algotsson och lades efter godkännande till
handlingarna.
8. Ansvarsfrihet. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Val av styrelse och ordförande. Till ordförande för ett år omvaldes Percy Olausson. Till styrelseledamöter för två år omvaldes
Inga-Britt Höglind och Jonas Persson. Till suppleanter valdes Anna Henriksson (omval) och Charlotta Olausson (nyval).
10. Val av revisorer. Till revisorer omvaldes Lars Johansson och Håkan Algotsson. Till revisorsuppleant omvaldes Uno Petersson.
11. Val av kommittéer.
Aktivitetskommitté: Karl-Gunnar Henriksson, Marianne Henriksson, Lars Johansson, Rosita Carlsson och Lena Persson, omval.
Fastighets- och materialansvarig: Stefan Carlsson
Kart- och markkommitté: Roland Sandholm, (sammankallande), Lars Johansson och Jonas Persson, samtliga omval.
Redaktionskommitté: Sven Persson och Allan Höglind,
Naturpasset: Anna Henriksson (sammankallande), Göran Henriksson, Kerstin Olsson och Lena Persson, samtliga omval.
Tränings-, skid- och uttagningskommitté: Eva Olausson (sammankallande), Hans Gottfridsson, Stig Karlsson, Jonas Persson, Uno Petersson och Göran Henriksson, samtliga omval.
Rekryterings-, utbildnings- och ungdomskommitté: Jonas Persson (sammankallande), Boris Lennartsson, Percy Olausson, Anna
Henriksson, Annie Lennartsson, Linn Lennartsson och Bengt Haraldsson, samtliga omval.
Valberedning: Sven Persson (sammankallande), Eva Olausson och Lorentz Svensson, samtliga omval.
12. Årsavgift: Årsavgiften för 2005 beslöts vara 100 kr. t o m 18 år, 200 kr. för vuxen samt familjekort på 400 kr. Familjekortet gäller
för föräldrar och barn upp t o m 18 år.
13. Tävlingsavgifter: Styrelsens förslag återremitterades för översyn. Nytt förslag presenteras på upptaktsmötet i mars.
14. Bilersättning: Styrelsens förslag återremitterades för översyn. Nytt förslag presenteras på upptaktsmötet i mars.
15. Aktiviteter 2005: Se bilaga över verksamhetsplan för 2005. Här: se sist i detta protokoll.
Övriga frågor:
1. Telegram från Kalmar OK med anledning av 20-årsjubileum.
2.Förfrågan om att få hyra klubbstugan i midsommar hade ställts till Allan. Ärendet behandlas i styrelsen och besked ges till Allan.
3. Ola kom med tips om reklam på hemsidan.
4. Jonas framförde lite tankar om framtidens kartor. Då det är mycket kostsamt att ta fram nya så får man tänka sig att revidera
gamla kartor. Torsås Södra-kartan är i behov en revidering inom en inte alltför avlägsen framtid då den till stor del utnyttjas av
skolan. Jonas visade också på hur man kunde tänka sig att göra med Gullabokartan.
5. Eva rapporterade lite om den kommande tävlingen. Hon vädjade till medlemmarna att ställa upp som funktionärer. Räknade med
att ha samma chefsposter som vid förra tävlingen och dessa personer kommer att kallas till en träff så småningom.
Eva berättade också att hon beställt datum för träffar i kommunen.
6. Allan berättade om återblickar i Årsskriften. Sven delade ut skriften och han berörde ocjkså lite av innehållet.
7. Percy meddelade tankar om en lotteriförsäljning på Gullabo marknad.
Avslutning: Ordföranden avslutar mötet, därefter förtäring med sallad, kaffe och tårta samt prisutdelning.
Verksamhetsplan 2005
Januari - April   Löpträningar
v 8   Sportlovsaktiviteter
Mars   Nybörjarkurs
April   Studiedag Gullabo skola 21/4
April   Kultur- och ungdomsskolan 13/4, 20/4, 27/4
April   Nationell tävling 30/4
Maj   Naturpasset Gullabo och Torsås
Maj   Ungdomens femdagars
Maj   Gökotta Kristi Himmelfärdsdag 5/5
Maj   Föreningskaveln 22/5
Juni   Träningsläger
Juni   Jubileumsfest 20 år
Juli   Tjoget
Juli   Sommarträff (datum meddelas senare)
Juli Femdagars
Augusti   Ev. närtävling
Oktober - December   Löpträningar
Bingopromenader under Januari - April, Oktober - November.
Skolaktiviteter under året i kommunen - friluftsdagar alla skolor.
Egna träningar inkl. Stanley Cup varje vecka enligt särskilt program.
Säsongens tävlingar enligt särskilt program.
Klubbmästerskap på ett eller annat sätt.
Aktiviteter för kassaförstärkning.
Önskemål - Kom med egna förslag.
Underskrivet av:
Mai Britt Petersson / mötessekreterare
Justeras: Elsie Svensson   Sven Persson

Protokoll från Torsås OK:s styrelsemöte 20050120
   
  Närvarande:
  Percy Olausson
  Jonas Persson
  Roland Sandholm
  Inga-Britt Höglind
  Boris Lennartsson
  Göran Henriksson
  Mai Britt Petersson
   
1. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
   
2. Föregående protokoll uppläses och godkännes.
   
  Skrivelser. Inbjudan till zonträff i Nybro 16/2.
  Kallelse till SmOF årsmöte 10/3.
  Inbjudan till kurser, bl a ungdomsledarkurs.
  Skrivelse ang. ändring av anmälningsavgift - tävlingar.
  Blankett för beställning av tävlingshäfte. Styrelsen beslöt att beställa 35 st.
   
4. Lägesrapport kartan. Jonas har besökt kartområdet efter stormen och hans bedömning är att skogen trots allt inte är så hårt drabbad. Hela området måste dock gås över och justeringar göras på många ställen.
   
5. Tävling 2005. Göran informerar om banläggningen.
   
6. Ekonomi. Inga-Britt lämnade kassarapport.
   
7. Handslaget. Jonas redovisade ansökningarna till de olika projekten.
  Klubbprojekt på 21 000 kr att genomgöra träningsläger för ungdomar och
  inköp av pannlampor under en löptid av 1-1 ½ år.
  Skolprojekt på 34 000 kr till att genomföra friluftsdagar på kommunens
  samtliga skolor samt studiedag enl. skogsäventyret för lärare. ansökan innefattar även inköp av skogsäventyr.
   
8. Årsmöte. Verksamhetsberättelsen gås igenom.
  Verksamhetsplanen för 2005 diskuteras.
  På årsmötet sedvanligt program med mötesförhandlingar, förtäring till
  självkostnadspris och prisutdelning.
  Lars vidtalas att göra sin sedvanliga tipsrunda som inledning.
   
9. Jubileum. Klubben fyller i år 20 år som egen klubb den 31/1. Styrelsen
  beslutar att fira detta längre fram, förslagsvis den 6 juni som i år är helgdag.
   
10. Övrigt. Möjligheten att ha ett lottförsäljningsstånd på Gullabo marknad
  diskuterades och skall undersökas.
   
  Nästa möte torsdag 10/2. Jonas fixar fika. Ordföranden tackar för visat intresse och mötet avslutas. tack till Roland för god fika.
   
  Underskrivet av:
  Mai Britt Petersson, sekreterare    Percy Olausson, ordförande