Mötesprotokoll 2006

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 2006.11.28

 

Närvarande. Percy Olausson, Jonas Persson, Boris Lennartsson, Ulla Olsson, Ing-Marie Fridolfsson och Roland Sandholm.

   
1. Mötets öppnande: Ordf. Percy hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående mötes protokoll: Protokollet upplästes och godkändes.
3. Inkomna skrivelser: Inga skrivelser har inkommit sedan föregående möte.
4.

Ekonomi: Roland redovisade en ansökan om bidrag ur Torsås - Gullabo brandstodsbolags fond att användas till inköp av flera

  SportIdent kontrollenheter.
5.

Tävling 2007: Banläggning klar, färdigt för provlöpning, övriga förberedelser ”rullar” på. Beslutades att inköpa SportIdents

  dataprogram för speakerstöd, kostnad ca. 750 kr.
6.

Vinteraktiviteter: Provlöpning av tävlingsbanor till vårtävling, med start den 3 dec. Löpträningar tisdagar och torsdagar.

  Skidåkning vid tillgång på snö vid klubbstugan.
7.

Årsmöte: Styrelsen beslutade att årsmöte 2007 hålls lördagen den 27 januari kl. 13.00. Vidare beslöts att undersöka möjligheten

  att få använda Klubblokal på Torshammar, då vår stuga börjar bli för trång för klubbens årsmöten.
8.

Bingopromenader: Beslutades att starta upp bingopromenaderna vid klubbstugan den 14 januari. Önskemål om mera reklam för

  arrangemanget framfördes av Ulla med flera. Ett förslag på reklamskylt att sättas ut vid affärerna i Torsås utarbetas av Ulla till
  nästa möte.
9. Skidor: Punkten utgår, behandlades under punkt 6.
10.

Övriga frågor:

A.

Roland lämnade information om den flygfotografering som skulle genomförts i Gullabo inför utvidgning av karta. Tyvärr har ett

  missförstånd uppstått mellan lantmäteriverket och det finska företag som skulle flygfotografera. Därför har bilderna exponerats
  mellan Nässjö och Eksjö. Stereooperatören P-O Derebrandt har erhållit kreditfaktura på det misslyckade uppdraget. Styrelsen
  beslutade att låta kartkommittén beställa ny flygning våren 07.
B.

Ungdomar som deltar i 6-klubbsaliansens ungdomsläger får själva bekosta detta. Kostnad 100 kr. per tillfälle.

C.

Jonas får i uppdrag att fortsätta dialogen med kommunen om ett eventuellt utedagis vid vår klubbstuga. Angående kostnader,

  utrustning m m.
D.

Styrelsen beslutade att fem tusen kr. som beviljats genom Handslaget används till ungdomsaktiviteter under vintern.

E.

Jonas får i uppdrag att vara kartritaren Kjell Svensson behjälplig med att anskaffa grundmaterial till revidering av kartan Torsås

  Södra.
F.

Nästa styrelsemöte hålls den 7 januari kl. 19.00 i klubbstugan. Percy lovar fixa fika. Ordföranden tackade för visat intresse och

  förklarade mötet avslutat. Tack Boris för gott fika.
 

Sekr. Roland Sandholm  Ordf. Percy Olausson

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 2006.10.24

   
 

Närvarande: Jonas Persson, Inga-Britt Höglind, Ulla Olsson, Boris Lennartsson, Ing-Marie Fridolfsson, Ola Karlsson och Roland Sandholm.

   
1

Mötets öppnande: Vice ordförande Jonas hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Jonas valdes att leda kvällens möte.

   
2

Föregående mötesprotokoll: Protokollet upplästes och godkändes.

   
3 Inkomna skrivelser: Inga skrivelser har inkommit sedan föregående möte.    
4

Ekonomi: Kassören redogjorde för klubbens ekonomi. Klubben har en relativt god ekonomi, men stora omkostnader för kartprojekt kommer de närmaste åren.

   
5

Förvaring förråd: En grupp bestående av Tommy Olsson; Boris L, Roland S. får styrelsens uppdrag att komma med ett förslag på kompletterande inredning av

   
  förrådet.    
6

Varmvattenberedare Stugan: Ett kostnadsförslag på ca 5500 kr från Rörteknik föreligger. Styrelsen beslutar att inköpa nämnda varmvattenberedare. Percy kontaktar

   
  Rörteknik.    
7

Tävling 07: Åkern där tävlingscentrum skall var är i behov av slåtter. Roland kontaktar Stefan Karlsson som äger en lämplig maskin.

   
8

Karta 2008: Kartan Torsås Södra planeras att revideras under nästkommande år. Jonas håller en kontakt med Metria angående grundmaterial över Torsås tätort.

   
9

Bidragsansökan kurs- projekt: Bidragsexperten Uffen Redhe har kontaktat klubben och erbjudit sina tjänster. Han vill gärna komma ut och arbeta mot hela

   
  föreningslivet i kommunen. Kanske Kultur och Fritidsnämnden är intresserad? Percy får i uppdrag att arbeta vidare med frågan.    
10 Pannlampor: Klubben har genom Jonas fått ett erbjudande om inköp av pannlampor exkl. sele för 1665 kr st. Styrelsen ger Jonas i uppdrag att inköpa 3 st.    
11

Naturförskola: Jonas har muntligen kontaktats av kommunen om möjligheten att de får använda vår klubbstuga vid en eventuell naturförskola. Jonas utreder vidare.

   
12

Smålands orienteringsförbunds möte 25/ 11: Novemberkonferensen hålls i Vrigstad. I den tävlingsadministrativa delen deltar Percy, Jonas och eventuellt Roland.

   
13

Övriga frågor:   A. Klubben har behov av 2 st. nya nycklar till klubbstugan. Till fam. Olsson och Fridolfsson. Ulla fixar detta.

   
  B. Inga-Britt redovisar ett erbjudande från Telge energi om tecknande av elavtal. Styrelsen finner inte avtalet tillräckligt intressant.    
  C. Ola vår hemsidas webbmaster föreslår att Gästboken på nämnda hemsida släcks ned. Flödet av skräpmeddelanden är allt för stort. Gästboken    
  hålls endast öppen vid större tävlingar. Vidare föreslås en begränsning av fotogalleriet på hemsidan. Fotona överförs till cd och papperskopior. Styrelsen beslutar enligt    
  Olas förslag.                           
  D. Klubben har genom Jonas fått erbjudande att delta i ett Öppet hus på Biblioteket den 8 dec. för att presentera vår verksamhet. Styrelsen finner inte det tillräckligt    
  intressant.     
14

Nästa möte: Nästa styrelsemöte hålls den 28 nov. kl. 19. 30 i klubbstugan. Boris lovar fixa fika.

   
 

Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Inga-Britt för gott fika.

   
 

Sekr. Roland Sandholm                                        Mötesordförande  Jonas Persson

   

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 2006.09.24.

 
 

Närvarande: Percy Olausson, Jonas Persson, Ulla Olsson, Ing-Mari Fridolfsson och Roland Sandholm.

 
1

Mötets öppnande: Ordf. hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

 
2

Föregående mötes protokoll: Föregående styrelsemötes protokoll godkändes.

 
3

Inkomna skrivelser: En enkät från Orienteringsförbundet angående klubbens aktiviteter riktade till allmänheten. Percy får i uppdrag att besvara densamma.

 
  Inbjudan till 6-klubbsmöte den 2 okt. hos Ålems OK. Roland och Ulla representerar klubben.  
4

Ekonomi: Punkten utgår då kassören ej är närvarande.

 
5

Nationell tävling 2007: Vi har tilldelats Påskafton den 7 april, med Vetlanda Team Sportia   Cup och Smålands OF:s Junior Cup. Inga motionsklasser kommer att     

 
  erbjudas. Percy kollar upp vad för speciella regler som gäller cuperna, samt kontaktar Olas radio angående ljud och högtalarutrustning. Roland kontaktar Bergkvara  
  radioamatörer om eventuellt samarbete om radiosamband.  
6

Höstaktiviteter : Löpträning den 3 okt. med efterföljande diskussion om lämpliga kvällar under vintern.

 
7

Bornholmsresa: Ett antal klubbmedlemmar åker till Bornholmstävlingen tillsammans med  OK Orion.

 
8

Underhåll stugan: Frågan om ny varmvattenberedare är fortfarande inte löst. Percy arbetar vidare med frågan.

 
9

Underhåll förråd: En diskussion fördes om att låta några medlemmar titta på möjligheten att inreda förrådet bättre med tanke på virkesförvaring.

 
10

Övriga frågor: A. Ållotteri på Torsås marknad med Ulla som ansvarig.

 
 

B. Öppet hus vid klubbstugan den 14 april 2007. Loppmarknad, pröva orientering, mm. Mottagning av prylar till loppmarknaden den 8 nov.2006.

 
  C. Bingopromenader med tipsfrågor från klubbstugan, om möjligt med start den 8 nov.  
 

D. Ulla lovar att sätta samman ett ”fikaschema” för löpträningarna.

 
  E. Nästa styrelsemöte den 22 oktober kl. 19.00 i stugan. Inga Britt har lovat fixa fika.  
     
 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Ulla för gott fika.

 
  Sekreterare Roland Sandholm                            Ordförande Percy Olausson  

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20060626.
   
  Närvarande:
  Percy Olausson
  Jonas Persson
  Inga-Britt Höglind
  Ulla Olsson
  Boris Lennartsson
   
1. Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Föregående mötesprotokoll: Protokollet lästes och godkändes.
   
3. Inkomna skrivelser: Klubben har slutredovisat Handslaget till Smålands IF och fått de sista 10 000 :- utbetalade.
   
  Inbjudan till Bornholms tävlingar 28-29/10.
   
4. Tävling 2006: Inga-Britt redogjorde för ekonomin och nettovinsten för tävlingen beräknas till ca. 16 500:-.
   
5. Ekonomi: Inga-Britt redogjorde för det ekonomiska läget. Percy kom med ett förslag om att klubbens medlemmar ska kunna prenumerera på Bingolotter för att
  stärka klubbens ekonomi.
   
6. Handslaget: Önskemål framfördes om att ansöka om ledarutbildning där projektet står för hälften av avgiften och klubben för den andra hälften. det bestämdes
  att ett möte skall hållas i augusti med Percy och ungdomskommittén.
   
7. Kultur- och idrottsskolan 2007: Torsås OK har tackat ja till att delta även nästa år och även då som sista aktivitet. Första träffen blir 18/4 vid klubbstugan.
  Sammanlagt blir det tre tillfällen med orientering.
   
8. Sommarkväll vid stugan: Den 7 juli kommer en sommarkväll vid stugan att genomföras. Det bestämdes att alla tar med eget att grilla. klubben står sedan för
  kaffet. Eva och Boris bjuder på varsin tårta. Percy kollar att grillkol finns och ordnar frågesport el. dylikt. Ulla tar med ett utespel. Information om Tjoget, 5-dagars
  och höstprogrammet.
   
9. Tillbyggnad av stugan: Funderingar om ekonomiska lösningar och praktiskt utförande. Percy ska kolla med en "bidragsspecialist". Önskemål finns om större
  samlingsrum och omklädningsrum med dusch och bastu.
   
10. Övriga frågor:

 

A. Ev. nya inkomstkällor diskuterades. Boris ska kolla med Södra Torsås om besprutning av plantor kan vara intressant. Plantering är också intressant.
  B. Jonas och Ulla informerade om ett lyckat träningsläger i Målilla.
  C. Ulla informerade om att familjen Olsson sponsrat ett mindre klubbtält att användas vid tävlingar.
  D. Det beslutades att prata med K-G Henriksson om arbete på stugan. Det behöver målas både på stugan och uteförrådet. Dessutom måste det städas och skräp
  köras till soptippen. förhoppningar om att detta kan göras i augusti. Lista bör göras på sommarkvällen.
  E. Det beslutades att sätta upp en skylt i köket om att bingo-/ fikaansvarig tar med sig sopor hem så att de inte blir liggande i stugan.
  F. Göran Henriksson skall ta fram material och tillverka fasta kontroller. Dessa skall förhoppningsvis vara ute på Gullabokartan i slutet av vecka 27.
  G. Ett förslag om ny overall gavs. Det är en kombination av löparoverall och finoverall. Provex. tas fram av Kämpela av Ulla.
  H. Nästa möte bestämdes till måndagen den 14 augusti klockan 19.00 i stugan. Jonas ansvarar för fikat.
   
11. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
   
  Ordförande: Percy Olausson     Sekreterare: Jonas Persson
   

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 2006. 05. 22

Närvarande: Percy Olausson, Jonas Persson, Boris Lennartsson, Ulla Olsson och Roland Sandholm.

1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2.

Föregående mötesprotokoll: Protokollet upplästes och godkändes.

3.

Inkomna skrivelser: Information om möjligheten att söka bidrag till annonskostnader för Naturpasset. Meddelades att Torsås kommuns kontraktsbidrag till klubben

för 2006 uppgår till 11500 kronor.
4.

Tävling 2006: Styrelsen konstaterar att  den nationella tävlingen på Påskafton kunde genomföras med gott resultat. Tyvärr var inte deltagarantalet så

stort. Det stora utbudet av tävlingar, i och omkring påskhelgen inverkade säkert på deltagarantalet.

5. Ekonomi: Punkten utgår då kassören inte är närvarande.
6.

Handslaget ledarutveckling: Styrelsen beslutar låta ungdomskommittén och ordf. undersöka vilka möjligheter som finns.

7.

Varmvattenberedare, vatten, värme: Varmvattenberedaren är trasig. Percy får uppdraget att inköpa en ny. Olika möjligheter att installera en luftvärmepump för

uppvärmning diskuterades.
8.

Bidragsansökan till Torsås kommun: Styrelsen beslutar att söka bidrag av Torsås kommun till kostnader i samband med utökning och revidering av Gullabo kartan.

Percy arbetar vidare med en ansökan.

9.

Tävling 2007: Huvudfunktionärer till tävlingen på Påskdagen den 8 april 2007 blir: Tävlingsl. Percy Olausson, biträdande Eva Olausson. Banläggare Jonas Persson

med Stig Karlsson som biträdande. Tävlingsl. har klart med tävlingscentrum hos Stig Andersson i Binnaretorp, Gullabo.
10. Tävlingskläder: Beslutades inköpa 25 st. tävlingsdräkter enligt offert från Kempéla.
11.

Övriga frågor: A: Kontrakt om kartritning har upprättats med Kjell Svensson Muglo- kartor, omfattande utvidgning och revidering Gullabo samt Torsås södra.

B: Styrelsen beslutar att ställa sig bakom en skrivelse som Jonas Persson sammanställt, angående tävlingsarrangemang i sydost. Skrivelsen sändes till Smålands

Orienteringsförb.

C: Beslutades att klubben ger bidrag med 50 % till deltagare vid Västervikslägret för kostnader.

D: Beslutades att Sommarkväll vid stugan blir den 7 juli kl. 18:00.

E: Nästa möte den 26 juni i stugan kl. 19:00.
12.

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 2006. 03. 27

 

Närvarande: Percy Olausson, Jonas Persson, Inga Britt Höglind, Boris Lennartsson, Ulla Olsson, Ola Karlsson och Roland Sandholm.

1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående mötesprotokoll: Protokollet upplästes och godkändes.
3.

Inkomna skrivelser: Drogpolitiskt program från Torsås Kommun. Överensstämmer i stora drag med  orienteringsförbundets policy. Faurecia angående sponsring.

  Styrelse beslutade erbjuda 10 st. Naturpass förutom befintlig reklam på kartor.
4.

Tävling 2006:  Arbetet med tävlingen fortskrider enligt planer. Den djupa snön har hittills ställt till problem vid provlöpningar. Tävlingsledningen är ändå fast

 

besluten att genomföra tävlingen då mildare väder är att vänta.

5.

Ekonomi: Inga Britt meddelar att Handelsbanken sponsrar nya överdragskläder med 200 kronor per styck.

6. Handslaget: Redovisning av projekt Jonas representerar klubben.
7.

Stafettpriser: Jämjö Gravyr och sportpriser erbjuder bägare med plats för gravyr för 185 kronor och små bägare till lagmedlemmar för 44 kronor st. + gravyr.

8. Långtidsplan Kartkostnader: Innevarande år kostnader för flygfoto på utvidgning av Gullabokartan ca 14000 kr. För 2007-08 ca 45000 kr varje år för grundmaterial, 
  rekognosering, renritning och revidering av nuvarande kartdel. Percy sammanställer för eventuellt bidrag från Torsås kommun.
9.

Nationell tävling 2007: Påskdagen 8 april har tilldelats oss. Beslutades att tillfråga Stig Karlsson som tävlingsledare med Percy Olausson som alternativ. Banläggare

  Göran Henriksson med Jonas Persson som alternativ.
10.

Sponsring: Sponsring på nya tävlingsdräkter diskuterades. Beslutades att Percy frågar Automatlego om intresse. Sponsring av hemsida, dataföretaget SerMoIT

  sponsrar med viss support och vill för detta ha reklam på hemsidan. Styrelsen erbjuder företaget reklamplats på klubbens tävlingar.
11.

Övriga ärenden. A: Ola framför önskemål att material till hemsidan om möjligt skrivs i Excel, med typsnitt Verdana och storlek 8.

 

B: Beslutades att klubben bekostar övernattningar för ungdomar som deltar i tävlingar med Team Sportia Cup som ligger lång bort.

  C: Jonas presenterade utkast till utskick till företag för stöd till klubbens verksamhet.
 

D: Träningskommittén vill arrangera ett läger i Målilla OK:s klubbstuga den 17-18 juni. Kostnad ca. 1400 kr. Styrelsen beviljar pengar för genomförandet.

 

E: Meddelades att en Nybörjarkurs hålls den 22-23 april.

 

F: Kompletteringar av överdragsoveraller. Handelsbanken sponsrar med 200 kr st. vilket ger ett pris på 500 kr. för ungdom och 600 kr. för vuxen.

 

G: Ola önskar ett nytt dataprogram till hemsidan, för att göra den mera tillgänglig vid inlägg av material. Ola får i uppdrag att efterhöra priser.

 

H: Nästa möte måndag 22 maj kl. 19.00 i klubbstugan. Stort tack till Mai Britt Petersson som bjudit styrelsen på en mycket god ”fika” i kväll. Detta som ett tack för

  den uppvaktning som Mai Britt fick när hon lämnade styrelsen efter många år. Ordf. tackade förvisat intresse och avslutade mötet.
  Sekreterare Roland Sandholm                                               Ordförande Percy Olausson

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 2006. 02. 28.

Närvarande: Percy Olausson, Jonas Persson, Inga Britt Höglind, Boris Lennartsson, Ulla Olsson, Ola Karlsson, Roland Sandholm och Mai Britt Petersson inbj.

1.

 Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

2.

 Konstituerande av styrelse: Mötet utsåg Jonas Persson till vice ordf. omval Roland Sandholm till sekreterare nyval, samt Inga Britt Höglind till kassör omval. Ulla Olsson

och Boris Lennartsson ledamöter.
3.

 Föregående mötes protokoll: Protokollet upplästes och godkändes.

4.

 Årsmötets protokoll: Delades ut till styrelsens ledamöter.

5.

 Inkomna skrivelser: Tävlingsinbjudningar, inbjudan till funktionärskurser, information om Smålands OF:s årsmöte i Vetlanda och information om Skogsäventyret.

6.

Tävling 2006: Informerades om att tävlingen är upplagd för anmälan via Klubben Online. Planeringsmöte för personal till tävling är beslutad till torsdag 9 mars efter

träningen.

7. Ekonomi: Kassören beskrev ekonomin som god.
8. Handslaget: Diskuterades olika åtgärder men inga beslut togs.
9.

Träningsflitpriser: Beslutades att inköpa sex st. priser för träningsflit och två st. som uppmuntringspriser à cirka 25 kr. st. Percy införskaffar.

10.

Kavelpris och vandringspriser: Priserna är erövrade och utgångna och måste ersättas. Styrelsen ger Percy i uppdrag att kontrollera vad Jämjö gravyr och           

idrottspriser har att erbjuda.
11.

Ansökan till Torsås kommun angående bidrag till utvidgning av Gullabokartan: En kostnadsberäkning måste göras. Jonas och Roland får i uppdrag att             

utföra detta till nästa  styrelsemöte.
12.

Övriga ärenden. A Ett anmälningssystem inför tävlingar, för att lättare kunna beräkna antal bilar för resan diskuterades.

B Sekr. föreslår att protokollen mailas ut till styrelsen för godkännande. Därefter läggs de ut på hemsidan. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

C En kontrollenhet fungerar inte. Roland får i uppdrag låta Sportident reparera enheten.

D Information om poängtävling för ungdomar vid olika aktiviteter under året.            

E Ang. reklam på nya överdragskläder. Inga Britt får i uppdrag att höra efter med Handelsbanken om intresse finns.
F Ungdomar har framfört önskemål om ett mindre vindskydd att ta med på tävlingar. Percy får i uppdrag att undersöka utbudet.
G Nästa styrelsemöte: I klubbstugan den 27 mars kl. 19:00.

Ordföranden tackar för kvällen och mötet avslutas. Tack Inga Britt för god fika.

Roland Sandholm sekreterare    Percy Olausson Ordförande

Protokoll fört vid Årsmöte med Torsås OK 20060205.
1. Mötets öppnande .
  Ordföranden Percy Olausson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Mötesordförande.
  Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Percy Olausson.
3. Mötessekreterare.
  Till sekreterare för mötet valdes Mai Britt Petersson.
4. Protokolljusterare.
  Till att justera dagens protokoll valdes Jonas Persson och Rosita Carlsson.
5. Dagordning.
  Föreslagen dagordning godkändes.
6. Årsberättelse.
  Årsberättelsen för 2005 upplästes av sekreteraren och lades efter godkännande till handlingarna.
7. Revisionsberättelse.
  Revisionsberättelsen för 2005 upplästes av revisorn Lars Johansson och lades efter godkännande till handlingarna.
8. Ansvarsfrihet.
  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Val av styrelse och ordförande.
  Till ordförande för ett år omvaldes Percy Olausson.
  Till styrelseledamöter för två år omvaldes Roland Sandholm och Boris Lennartsson och Ulla Olsson nyvaldes.
  Till suppleanter valdes Ola Karlsson och Ing-Marie Fridolfsson, båda nyval.
10. Val av revisorer.
  Till revisorer omvaldes Lars Johansson och Håkan Algotsson.
  Till revisorssuppleant nyvaldes Lorentz Svensson.
11. Val av kommittéer:
  Aktivitetskommitté: Karl-Gunnar Henriksson (sammankallande), Marianne Henriksson, Lars Johansson, Rosita Carlsson och lena Persson (omval) och Ing-Marie
  Fridolfsson, Stefan Carlsson och Mai Britt Petersson (nyval).
  Fastighetsansvarig: Stefan Carlsson.
  Materialansvarig: Inga-Britt Höglind
  Kart- och markkommitté: Roland Sandholm (sammankallande), Lars Johansson och Jonas Persson.
  Redaktionskommitté: Sven Persson och Allan Höglind.
  Naturpasset: Anna Henriksson (sammankallande), Göran Henriksson, Kerstin Olsson och Lena Persson.
  Tränings-, skid-, och uttagningskommitté: Göran Henriksson (sammankallande), Stig Karlsson, Jonas Persson och Daniel Emilsson (nyval).
  Adjungerande skidor: Tony Emilsson och Jarl Sturesson.
Tävlingsansvarig: Harriet Karlsson.
  Ungdoms- och utbildningskommitté: Jonas Persson (sammankallande), Anna Henriksson (omval) samt Göran Henriksson, Ulla Olsson och Björn Norrliden (nyval).
  Valberedning: Sven Persson (sammankallande), Eva Olausson och Lorentz Svensson - samtliga omval.
12. Årsavgift: Årsavgiften för 2006 beslöts vara 100 kr. t o m 18 år, 200 kr. för vuxen samt familjekort på 400 kr. Familjekortet gäller för föräldrar och barn upp t o m
  18 år.
13. Tävlingsavgifter: Årsmötet beslöt om oförändrade tävlingsavgifter. Upp till 18 år ingen avgift. För övriga betalar klubben 25% på normal tävlingsavgift.
  Efteranmälningar och ej giltiga återbud betalar var och en.
14. Bilersättning: årsmötet går på styrelsens förslag om en förändrad reseersättning till 3 kr./mil och ungdom. Till ungdomsarrangemang betalas 12 kr. /mil och ingen
  maxgräns. Detta gäller även DM-tävlingar.
15. Aktiviteter 2006. (Enl. bilaga).
  Jan-apr Löpträningar
  Jan-mar Skidor
  V8 Sportlovsaktiviteter
  Mars Nybörjarkurs
  April Nationell tävling 15/4
  April Kultur och ungdomsskolan 19/4, 26/4, 3/5
  Maj Naturpasset Gullabo och Torsås
  Maj Ungdomens femdagars
  Maj Ev. Gökotta Kristi himmelfärdsdag
  Juni Föreningskavlen 6/6
  Juni Träningsläger
  Juli Tjoget
  Juli Sommarträff, datum meddelas senare
  Juli Femdagars
  Augusti Ev. Närtävling
  Okt-dec Löpträningar, måndagar och onsdagar
   
  Bingopromenader under jan-apr, okt-nov.
  Skidor om det blir snö.
  Skolaktiviteter under året i kommunen friluftsdagar alla skolor.
  Egna träningar inkl. Stanley Cup varje vecka enligt särskilt program.
  Säsongens tävlingar enligt särskilt program.
  Klubbmästerskap på ett eller annat sätt.
  Aktiviteter för kassaförstärkning.
  Kurser och studiecirklar.
  Kommittéer minst 4 sammankomster per år.
  Önskemål - Kom med egna förslag, vad det än gäller så tar styrelsen beslut om det är genomförbart.
  Nytt år nya utmaningar/styrelsen.
16. Övriga frågor.
  1. Karl-Gunnar föreslog ökning av adventskalendrarna från 500 till 1000 st. och bibehållet pris 20 kr./kalender. Årsmötet samtyckte till detta förslag.
  2. Jonas framförde synpunkter på hur viktigt det är för klubbens sammanhållning att alla deltar efter förmåga i förekommande aktiviteter, inte minst med hänsyn till
  ungdomarna för att de skall känna sig delaktiga och hemmastadda och veta vem som är vem. Han vädjade till alla att tänka på detta.
  3. Att annonsera aktiviteter under tidningarnas klubbnotiser föreslogs.
  4. Percy presenterade lite prisuppgifter på klubbkläder.
  5. Sven delade ut Årsskriften och den är ju alltid lika välkommen att få i sin hand.
   
  Avslutning: Ordföranden avslutar mötet, därefter förtäring med sallad, kaffe och tårtor samt prisutdelning.
   
  Underskrifter: Mai Britt Petersson/mötessekretare   Justeras: Rosita Carlsson, Jonas Persson