Mötesprotokoll 2007

 

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20071120.

 

Närvarande: Håkan Algotsson, Ing-Marie Fridolfsson, Ulla Olsson, Jonas Persson, Stefan Karlsson och Roland Sandholm.

1 Mötets öppnande: Ordf. Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2

Föregående mötes protokoll: Protokollet upplästes och godkändes.

3 Inkomna brev och skrivelser: Från OK Orion har kommit en inbjudan till möte om elitsatsningar. Tyvärr har mötet redan varit, styrelse kommer att kontakta Orion.
 

Inbjudningar till natt-OL dels Ålems OK:s Novemberkåsa och Lessebo OK:s Lucia natten.

 

Torsås kommun erbjuder klubben att delta i Arrangemangskalender 2008. Styrelsen är positiv till erbjudandet.

 

OL-klubben Stigmännen erbjuder olika träningspaket under kommande år. Håkan kontaktar för vidare information.

 

Team Sportia överlämnar ett presentkort på 1200 kr till klubben, som tack för försäljningsplats på vår tävling 2007. Styrelsen lämnar det vidare till Anders

 

Sandholm, som tack för dataarbete vid tävlingar enligt tidigare beslut.

4

Rapport från Novemberkonferens: Håkan och Jonas deltog i ungdomsledardelen och lämnade rapport om de frågor som behandlades. Roland deltog i den

 

tävlingstekniska delen som handlar om nästa års tävlingsarrangemang.

5

Nästa års tävling: Tävlingsledningen rapporterade att det är klart med TC och startplats i Degerhyltan.

 

Vidare konstaterades att markägarna är kontaktade och mycket positiva. Kartritningen av den nya delen har fortskridit som beräknat och därmed kan Jonas påbörja

 

banläggning. För tävlingsledning stundar arbete med att sammanställa inbjudan och utlägg på Klubben Online.

6 Kassa och medlemsställning: Kassören rapporterade om god likviditet och oförändrat medlemstal.
7

Uppvaktningar: Ordf. har sammanställt ett förslag. Styrelsen beslutar enligt detta och vidarebefordrar det till årsmötet för beslut. Bilaga.

8

Tillbyggnad av klubbstuga: Håkan redogjorde för kostnader för kommunalt avlopp, ca 100 000 kr och att det är möjligt att göra en tillbyggnad på 50% av nuvarande

  byggyta, utan bygglov.
9 Idrottslyftet: Håkan informerade om olika möjligheter till bidrag. Styrelsen bevakar dessa.
10

Elverk vid tävlingar: Håkan har kontaktat kommunen angående möjlighet till lån av reservelverk vid tävlingar, där möjlighet till inkoppling på fast elnät saknas.

  Kommunen är positivt till utlånande.  
11

Ny karta: Kartkommittèn och framförallt Jonas har rekat ett område öster om Gullabokartan. Området omfattar i huvudsak marker som tillhör byn Bodhyltan.

  Flygfotografering har gjorts vid de tidigare flygningarna. Området omfattar mycket fin orienteringsterräng. Kartkommittén får styrelsens uppdrag att arbeta vidare
 

med kontakter med markägare, stereooperatör och kartritare. Projektet beräknas vara klart under 2009.

12

Parkering vid stugan: Återigen har vi drabbats av att stora mängder energived har lagts i anslutning till parkeringen. Styrelsen konstaterar att vi äger inte marken

 

och har därför inte så stora möjligheter att agera.

13

Tryck av ny karta: Jonas har behov av kartor för banläggning och provlöpning inför nästa års tävling. Ulla erbjuder lån av färglaserskrivare. Klubben betalar per ex.

  om resultatet på utskrifterna blir bra.
14 Övriga frågor:
A

En skrivelse har inkommit från sittande valberedning, där ledamöterna vill bli befriade från sitt uppdrag. Styrelsen diskuterar flera lämpliga namn och Håkan får i

  uppdrag att kontakta dessa.
B

Reseersättningar till ungdomsarrangemang. Jonas framför önskemål om 12 kr per mil vid resor till ungdomsarrangemang då han själv inte tävlar. Styrelsen bifaller

  Jonas framställan. 
C Ungdomskommittén vill inköpa boken "Teknikbok för nybörjare" till en kostnad av 160 kr. Styrelsen bifaller.
D

Beslutades att nästa årsmöte hålles den 9 februari kl.13:00. Ulla kontrollerar om det finns möjlighet att få vara på Torshammar.

E

Nästa styrelsemöte den 15 jan. kl. 19.00 i klubbstugan. Roland fixar fika.

 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Stefan för gott fika.

 

Roland Sandholm Sekreterare                              Håkan Algotsson Ordförande

  Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20071010
 

Närvarande: Håkan Algotsson, Ing-Marie Fridolfsson, Jonas Persson, Ulla Olsson, Stefan Karlsson och Roland Sandholm.

1 Mötets öppnande: Ordförande Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2 Föregående protokoll: Protokollet upplästes och godkändes.
3

Inkomna brev och skrivelser: Lotterierbjudande från Svenska Rikslotteriet. Styrelsen beslutar avstå erbjudandet. En inbjudan till OL-galan, ingen åtgärd.

  Några tävlingsinbjudningar.
4

Rapport från 6-klubbsmöte: På mötet diskuterades långtidsplanen för värdetävlingar som zonen skall arrangera. En deltävling i Ungdomens 5-dagars under nästa år,

  arrangeras eventuellt av Torsås den 13 maj.
5 Nästa års tävling: Tävlingsledningen har inget speciellt att rapportera.
6

Kassaställning och medlemmar: God likviditet. Ullmax försäljning har kommit igång. 64 aktiva medlemmar.

7

Uppvaktningar: Hur klubben uppvaktar medlemmar vid födelsedagar och vid avgångar från styrelse och kommittéer diskuterades. Håkan sammanställer ett förslag. 

8

Banläggningsutbildning: Roland har varit i kontakt med  ansvarig inom SmOF. Inga datum eller platser är beslutade, eventuellt en kurs i Lessebo.

9 Stugdagen: Mycket blev gjort under städdagen, företrädesvis inomhus. Därför beslutar styrelsen att en städdag ute den 10 nov. kl. 9:00 kan behövas.
10 Tillbygge stugan: Håkan jobbar vidare med detta.
 

Övriga frågor:
A   Roland föreslår att en ansökan till Brandstodsbolagets stiftelse lämnas, med syfte att söka medel till en bärbar dator. Den skall användas till sportident- systemet

 

vid träning och tävling. Beslutades söka 6000 kr Roland får i uppdrag att skriva en ansökan.

 

B   Smålands OF:s Novemberkonferens hålls den 17 nov. i Vrigstad. Roland och Jonas och kanske någon mera deltar. Kostnad 250 kr. per person.

 

C   Jonas föreslår att lådor till förvaring av kartor inköps. Jonas får i uppdrag att inhandla lämpliga lådor.

 

D   Idrottslyftet ger bidrag till utbildning av ungdomsledare. Jonas får i uppdrag att kolla kurser och kostnader.

 

E   Beslutades att ansöka om 4000 kr. från Soft. Idrottslyftet, för vinteraktiviteter och eventuellt läger. Håkan sammanställer ansökan.

 

F   Tipsbingo under hösten som vanligt. Inga Britt Höglind upprättar arbetslista.

  G   Nästa möte tisdag 20 nov. kl. 19:00 i klubbstugan. Stefan lovar ” fixa” fika.
 

Ordförande tackar för visad uppmärksamhet och förklarar mötet avslutat.

 

Sekr. Roland Sandholm                                   Ordf. Håkan Algotsson                                           

 

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20070905

 

Närvarande: Håkan Algotsson, Ing-Marie Fridolfsson, Ulla Olsson, Jonas Persson och Roland Sandholm.

1 Mötets öppnande: Ordf. Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2

Vision och Verdegrund: en enkätundersökning från orienteringsförbundet, som Håkan föredrog på Sommarkväll vid stugan och då inbjöd alla medlemmar, till detta

  styrelsemöte för slutgiltig behandling. Inga medlemmar var närvarande på mötet. Styrelsen behandlade frågorna som Håkan föredrog.
3 Föregående mötes protokoll: Protokollet upplästes och godkändes.
4

Inkomna skrivelser och post: Faurecia säger upp sponsring. Förfrågan från Torsås kommun om deltagande i Kultur och Idrottsskolan. Ett flertal kursinbjudningar från

  Smålands OF. Div. lotterierbjudanden.
5

Ekonomi: Under sommaren har klubbmedlemmar utfört skogsarbete på Tore Svenssons fastighet i Torsås. Detta har givit ett kassatillskott på 21800 kr. Styrelsen

 

tackar Tore Svensson för ett gott samarbete och klubbmedlemmarna för ett väl genomfört arbete.

6

Ullmaxarbetet: Enligt tidigare beslut har klubbmedlemmar möjlighet att beställa men också försälja varor från Ullmax. Beställning sker via företagets hemsida eller via

 

orderblock i klubbstugan. För att låna demonstrationsväska från Ullmax kontakta Ulla.

7 Tävling 08: Vår tävling har av tävlingskommittén i Smålands OF flyttats från 19 april till 1 maj.
8 Städdag i stugan: Aktivitetskommittén ansvarar för städdagen.
9 Övriga frågor:
 

A. Jonas framför betänkligheter över att mycket stora arealer gammal skog avverkas inom kommunen, detta leder till svårigheter att finna nya bra kartområden. 

 

Jonas föreslår att klubben tillskriver berörda myndigheter. Styrelsen avslår Jonas framställan med motivering att orientering bedrivs med stöd av allemansrätten.

 

B. Jonas framför önskemål om en utbyggnad av klubbstugan. Styrelsen tar till sig frågan och beslutar att utreda olika möjligheter.

 

C. Med syfte att rekrytera och popularisera orienteringsporten har klubben erhållit 18 000 kr av Idrottslyftet. Pengarna skall användas till friluftsdagar för hög- och

  mellanstadieelever i Torskolan.
  D. Inköp av överdragsoveraller. Styrelsen beslutar att inte inköpa några overaller  att läggas i lager.
 

E. Sportident enheter. Då många av klubbens gamla enheter är opålitliga i sin funktion beslutar styrelsen att inköpa 10 st. nya enheter inklusive bottenplattor. Kostnad

  10 000 kr. Roland ombesörjer inköp.
 

F. Uppvaktningar i klubben. Frågor omkring uppvaktningar vid avgångar och födelsedagar diskuterades. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

  G. Nästa styrelsemöte onsdag 10 oktober i klubbstugan. Håkan lovar fixa fika.
 

Ordföranden tackar för visad uppmärksamhet och förklarade mötet avslutat. Tack Jonas för gott fika.

 

Sekr. Roland Sandholm                                                         Ordf. Håkan Algotsson

 

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20070702

 

Närvarande: Håkan Algotsson, Ing-Marie Fridolfsson, Jonas Persson, Ulla Olsson och Roland Sandholm.

1 Mötets öppnande: Ordf. Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2 Föregående mötesprotokoll: Protokollet upplästes och godkändes.
3 Tjoget: Klubben kommer att delta med ett lag.
4 O-ringen 5-dagars: Från klubben är 19 st löpare anmälda.
5 Övriga sommaraktiviteter: Sommarkväll vid stugan. Aktivitetskommittén tar ansvar för detta arrangemang.
6

Ungdomsverksamhet: Full fart med bra aktivitet. Ölandsläger, fasta träningskontroller i Gullabo. Ökat antal sammankomster mot föregående år, 59 st. med 424

  deltagare under första halvåret.
7 Kartprojekt: Fortskrider som planerat.
8

6-klubbsamarbete: Håkan och Jonas rapporterade från möte om tävlingssamarbete. Inget konkret framkom vid mötet.

9 Ekonomisk rapport: Styrelsen konstaterade att klubben har en god likviditet.
10 Övriga frågor:
 

A. Jonas meddelade att Sivert Axelsson Kalmar OK har accepterat att vara bankontrollant på vår tävling den 19 april.

  B. Beslutades inköpa ny kaffebryggare till stugan. Ulla inhandlar.
  C. Inkomna skrivelser: Kurser och utbildningar från Smof. Kontraktsbidrag från Torsås kommun. För 2007 är fastställt till 10900 kronor. Handslaget byter namn till
  Idrottslyftet.
 

D. Vision och Värdegrund är ett diskussionsunderlag som Sv. Orienteringsförbundet har tillsänt klubben. Styrelsen  ger Håkan i uppdrag att läsa igenom för att sedan

  föredra på Sommarkväll vid stugan.
 

E. Styrelsen konstaterar att kontaktsidan på hemsidan är inaktuell. Roland får i uppdrag att göra en sammanställning av aktuella uppgifter.

  F. Nya nummerlappar till föreningsstafetten behöver inköpas 3 gånger 10 st. Ulla inhandlar.
  G. Ny lista på stugvärdar behöver upprättas. Ulla kontaktar MaiBritt.
 

H. Nya bensindunkar till stugans gräsklippare behöver inköpas. Jonas fixar detta. Nytt trimmersnöre till stugans trimmer behöver monteras. Roland fixar.

 

I. Jonas föreslår att nytt banpåtryckningsfärg inköps, kostnad ca 1000 kr. Jonas inköper. Vidare behöver klubbens Ocadprogram uppdateras till 9.0 kostnad ca 2300 kr.

  Jonas inköper.
  J. Nästa möte 5 sept. kl 19.00 i klubbstugan. Jonas fika. Tack Ing-Marie för dagens goda fika.
  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade dagens styrelsemöte avslutat.
 

Sekr. Roland Sandholm                                     Ordf. Håkan Algotsson

 

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20070507

 

Närvarande: Håkan Algotsson, Jonas Persson, Ulla Olsson, Ing-Marie Fridolfsson, Stefan Karlsson och Roland Sandholm.

1 Mötets öppnande: Ordf. Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2 Föregående mötesprotokoll: Protokollet upplästes och godkändes.
3 Inkommande post: Inget av speciellt värde.
4 Tävling 2008: Håkan har kontaktat Stig Karlsson om uppdraget som banläggare, men Stig avböjer detta. Jonas har varit i kontakt med en del tilltänkta
  bankontrollanter, men ingen har accepterat detta. Roland Sandholm tar ansvar som tävlingsledare med Ulla Olsson som biträdande tävlingsledare. Jonas Persson
  accepterar uppdraget som banläggare. Jonas arbetar vidare med att finna lämplig bankontrollant. Roland får i uppdrag att försöka lösa problemen med kunnigt
  datafolk till tävlingen. Styrelsen beslutar också att ett flertal lämpliga erbjudes gå banläggningskurs.
5 Tävling 2009: Styrelsen beslutar att preliminärt söka tävling våren 2009. Håkan ansvarar för detta.
6 Gökotta: På Kristi himmelfärdsdag har MaiBritt Petersson lovat arrangera utfärd till någon lämplig plats.
7

Klubbstugans trädgård: Styrelsen beslutar att beskära två Forsytia och en Rododenron buske efter blomning. Stefan lovar utföra detta.

8

Loppmarknad: Ing-Marie informerar och visar reklamblad för loppmarknad, som arrangeras vid klubbstugan lördag den 19 maj. Ett flertal andra aktiviteter planeras

 

också tex. Bingopromenad, cykelbingo, info. om orientering och om klubben mm.

9

Nästa möte: nästa styrelsemöte beslutades till måndag 2 juli. Ing-Marie lovar fixa fika. Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

  Sekr. Roland Sandholm                                           Ordf. Håkan Algotsson

 

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20070424

 

Närvarande: Håkan Algotsson, Jonas Persson, Ulla Olsson och Roland Sandholm

1 Mötets öppnande: Ordf. Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2 Föregående mötesprotokoll: Protokollet upplästes och godkändes.
3 Inkommande post: Nya adresskalendrar från Smof.
4 Rapport från möte med 6-klubbars i Kalmar: Håkan och Jonas deltog från vår klubb.
  Mest resonemang omkring långtidsplan, inga konkreta förslag på samarbeten vid tävlingar.
5 Tävling 2008: Vi har preliminärt tilldelats den 19 april. Ett bra datum vad vi kan avgöra idag. Håkan får i uppdrag att jobba vidare med huvudfunktionärer eftersom Ulla
  Olsson tackat nej till att vara tävlingsledare, även Göran Henriksson har tackat nej som banläggare. Styrelsen beslutar också att taga kontakter med grannklubbar om
  hjälp med datorkunniga tävlingsfunktionärer.
6

Inköp av ny masterstation: Roland föreslår att klubben inköper en ny SportIdent master ver.7 med USB-kontakt. Den aktuella mastern behövs för att programmera

 

nyare kontrollenheter. Pris ca. 1150 kr. Styrelsen beslutar enligt förslaget och Roland får uppdraget att genomföra inköpet.

7 Nästa möte: Måndag 7 maj kl: 19:00 i klubbstugan.
  Ordf. tackade för visat intresse och avslutade mötet. Tack Håkan för gott fika.
 

Sekr. Roland Sandholm                                      Ordf. Håkan Algotsson

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20070415

Närvarande: Håkan Algotsson, Jonas Persson, Ulla Olsson, Ing- Marie Fridolfsson, Roland Sandholm samt Percy och Eva Olausson punkten 3.

1  Mötets öppnande: Ordf. Håkan A. hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2  Föregående mötesprotokoll: Protokollet upplästes och godkändes.
3 Summering av tävling: Vår nationella tävling på Påskafton den 7 april diskuterades och anteckningar fördes av Eva Olausson. Dessa kommer att införas i tävlingspärmen
  för framtida bruk.
4

Hur visar vi funktionärer uppskattning för genomfört arbete: Frågan har väckts av Håkan med anledning av det arbete med datorer och resultat som Anders Sandholm har 

  utfört de senaste tävlingarna. Anders är inte medlem i klubben. Styrelsen beslutar att som tack överlämna presentkort till ett värde av 1000 kronor. Roland Sandholm
  deltar inte i beslutet.
5

Skogsarbete: Styrelsen meddelades att arbetet är avslutat, endast en del arbete med utforsling är kvar att utföra.

6

Övriga aktiviteter under våren: Gökotta på Kristi himmelfärdsdag, Mai Britt  tillfrågas som arrangör.

  Loppmarknad, aktivitetskommittén svarar för arrangemanget. 
 

Nybörjarkurs i orientering med start den 21 april. Jonas ansvarig för kurs och inköp av material till kursen. Kostnad cirka 900 kr.

  Styrelsen uttalar som en målsättning att om möjligt SportIdent stämpling används på Stanley Cup.
 

Teknikträningar, Jonas föreslår att teknikträning inte erbjuds nybörjare. Styrelsen beslutar enligt Jonas förslag.

  Kultur och Idrottsskolan startar. Percy ansvarig.
  Friluftsdag för skolan i Gullabo.
7 Kopiering: Punkten utgår.
8 Övriga frågor:
  A Ett erbjudande från EDE i Torsås om inköp av en st. värmepump för luft / luft för installation i Klubbstugan presenterades. Kostnad 11995 kr för pump av märket
  Panasonic samt 2000 kr för inst. Styrelsen beslutar inköpa ovanstående värmepump. Håkan ansvarar för inköpet.
 

B. Lotteritillstånd behöver förnyas. Styrelsen uppdrar åt Karl Gunnar Henriksson att söka detta.

 

C. Ett stort behov av utbildning i datorprogram för administrering av OL-tävlingar föreligger i klubben. Håkan arbetar vidare med frågan.

 

D. Tävling 2008. En hösttävling är sökt. Under mötet framkom önskemål om att flytta till våren. Håkan får i uppdrag att kontakta Göran Bergander. Vidare föreslår

  styrelsen att vi skall söka ungdomscuperna även nästa år. Ulla Olsson tillfrågas som tävlingsledare och Göran Henriksson som banläggare.
 

E. Kassör Ulla föreslår att medlemmar som inte betalat medlemsavgift skall få ett inbetalningskort sig tillsänt. Styrelsen beslutar enligt Ullas förslag.

 

F. Arrangörsmöte inom 6-klubbsaliansen i Kalmars klubbstuga måndag 23 april. Håkan och Jonas åker.

 

G. Nästa möte: tisdag 24 april klockan 20:00 i stugan.

 

Ordf. tackade för visat intresse och avslutade mötet. Tack Jonas för gott fika.

 

Sekr. Roland Sandholm                                         Ordf. Håkan Algotsson

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20070204

Närvarande: Jonas Persson, Håkan Algotsson, Ing-Marie Fridolfsson, Ulla Olsson, Björn Norrliden, Stefan Karlsson och Roland Sandholm.

1 Till ordförande för kvällen utsågs Jonas och till sekr. Roland.
2

Konstituerande av styrelse: Till ordförande utsågs Håkan Algotsson, vice ordförande Ing-Marie Fridolfsson, sekreterare Roland Sandholm, kassör Ulla Olsson, ledamöter

  Jonas Persson och Boris Lennartsson.
3 Klubbadress: För att minska ordförandens arbetsbörda flyttas klubbadressen till sekreteraren.
4 Firmatecknare: Till firmatecknare utsågs Ordf. Håkan Algotsson och kassör Ulla Olsson.
5

Aktivitetskommittén: Styrelsen fick årsmötets uppdrag att göra en eventuell uppdelning av arbetsuppgifter i nämnda kommitté. Därför beslutades inbjuda kommitténs

  sammankallande Karl Gunnar Henriksson till nästa styrelsemöte.
6

Inköp av Sportident kontrollenheter: Beslutades inköpa 10 st. Sportident kontrollenhet BSF 8DB a 954 kr st. Medel från gåva av Torsås- Gullabo brandstodsbolags fond.

  Roland får i uppdrag att inköpa.
7 Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte beslutades till Söndag den 11 mars kl. 19.00. Roland fixar fika.
  Mötet avslutades.
 

Sekr. Roland Sandholm          Ordf. Jonas Persson

Protokoll fört vid årsmöte med Torsås OK 20070127

 
1

1                   Mötets öppnande. Ordförande Percy Olausson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2

Val av mötesordförande. Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Håkan Algotsson.

3

Val av mötessekreterare. Till sekreterare för mötet valdes Roland Sandholm.

4

Val av protokolljusterare. Till att justera dagens protokoll valdes Lars Johansson och Anna Henriksson.

5

Godkännande av dagordning. Föreslagen dagordning godkändes.

6 Årsberättelse. Årsberättelsen för 2006 lästes upp av sekreteraren och lades efter godkännande till handlingarna.
7

Revisionsberättelse. Revisionsberättelsen för 2006 upplästes av revisorn Håkan Algotsson och lades efter godkännande till handlingarna.

8 Ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9

Val av ordförande och styrelse. Valberedningen har inte lyckats i sitt uppdrag att finna en ny ordförande, varför frågan hänskjuts till styrelsen.

  Till styrelseledamöter för två år omvaldes Jonas Persson och nyvaldes Ing-Marie Fridolfsson och Håkan Algotsson. Till ersättare valdes Björn Norrliden och Stefan
  Karlsson båda nyval.
10

Val av revisorer. Till revisorer omvaldes Lars Johansson och nyvaldes Lorentz Svensson. Till ersättare nyvaldes Eva Olausson.

11 Val av kommittéer.
  Aktivitetskommitté: Karl-Gunnar Henriksson (sammankallande) Marianne Henriksson, Lars Johansson, Rosita Karlsson, Lena Persson, Ing-Marie Fridolfsson, Stefan Karlsson och Mai Britt Petersson omval, samt nyval av Inga-Britt Höglind.
  Materialansvarig: Inga-Britt Höglind.
  Fastighetsansvarig: Stefan Karlsson.
  Kart- och markkommitté: Roland Sandholm (sammankallande), Lars Johansson och Jonas Persson omval.       
 

Redaktionskommitté: Sven Persson och Allan Höglind omval. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att komplettera med en person med kunskaper om den digitala

  tekniken.
  Naturpasset: Anna Henriksson (sammankallande) Göran Henriksson, Kerstin Olsson och Lena Persson alla omval. 
  Tränings- skid- och uttagningskommitté: Göran Henriksson (sammankallande), Stig Karlsson, Jonas Persson och Daniel Emilsson. Adjungerande skidor: Tony Emilsson
  och Jarl Sturesson alla omval.
  Tävlingsansvarig: Harriet Karlsson omval.
  Ungdoms- och utbildningskommitté: Jonas Persson (sammankallande), Ulla Olsson och Björn Norrliden omval. John Fridolfsson, Stig Karlsson och Anders Svensson
  nyval.
  Valberedning: Eva Olausson (sammankallande), Sven Persson, Lorentz Svensson alla omval men med Eva som ny sammankallande. Styrelsen får årsmötets uppdrag
  att finna lösningar för att underlätta valberedningens arbete.
12 Årsavgift: Styrelsen föreslår en årsavgift på 200 kr. t o m 20 år, 300 kr för vuxen samt familjekort 600 kr. Familjekort gäller för föräldrar och barn upp t o m 20 år.
  Årsmötet beslutar enligt styrelsen förslag.
13

Tävlingsavgifter: Styrelsen föreslår följande tävlingsavgifter. Upp till t o m 20 år ingen avgift. Övriga betalar sin egen tävlingsavgift. Efteranmälan och ej giltiga återbud .

 

betalar var och en. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

14 Bilersättning: Styrelsen föreslår en oförändrad reseersättning 3 kr/ mil och ungdom. Till ungdoms arrangemang utbetalas 12 kr/ mil. Ingen maxgräns för
  ungdomsarrangemang. Årsmötet beslutar enligt styrelsen förslag.
15 Verksamhetsplan för 2007: Styrelsens förslag enligt bilaga. Årsmötet godkände planen.
16 Övriga frågor:
  1 jultombolans vara eller inte vara diskuterades. Mötet beslutade att den genomförs även 07.
  2 Karl- Gunnar Henriksson erbjuder klubben skogsarbete på ”gästgivarens” marker mot att klubben erhåller det stormfällda virket. Årsmötet accepterar erbjudandet. 
  3 Karl-Gunnar Henriksson meddelar att en pensionärsförening har framfört önskemål om att lära sig lite om orientering. Klubbens seniorer ansvarar för att detta blir
  genomfört.
  4 Angående ansvarsfördelning inom aktivitetskommittén mellan å ena sidan inkomstbringande aktiviteter och festarrangemang, föreslås att styrelsen får i uppdrag att
  utreda frågan. Årsmötet beslutar enligt förslaget.
  Avslutning: Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.
  Årsfesten fortsatte med prisutdelning och samkväm.
 

Roland Sandholm mötessekreterare     Justeras Lars Johansson, Anna Henriksson

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20070107

Närvarande: Percy Olausson, Jonas Persson, Boris Lennartsson, Inga- Britt Höglind, Ulla Olsson, Ing- Marie Fridolfsson och Roland Sandholm.

1 Mötets öppnande: Ordförande Percy hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2 Föregående mötes protokoll:  Protokollet upplästes och godkändes
3

Inkomna skrivelser: Ett flertal tävlingsinbjudningar inför vårsäsongen. Besked från Torsås kommun angående Kultur och Idrottsskolan, vi arrangerar 18/4, 25/4 och 2/5.

4

Ekonomi: Klubben har av Torsås, Gullabo brandstodsbolags stiftelse erhållit tiotusen kronor till inköp av kontrollenheter.

5 Tävling 2007: Preliminärt datum för ett TC möte bestämdes till lördag 20 jan kl:10:00 på plats i Gullabo.
6 Vinteraktiviteter: Punkten utgår.
7

Årsmöte:  Förslag på aktivitetsprogram för kommande verksamhetsår utarbetades. Styrelsens förslag till medlemsavgifter och startavgifter reviderades.

  Styrelsen föreslår oförändrade reseersättningar. Förslagen lämnas till årsmötet i separata skrivelser. Styrelsens verksamhetsberättelse får Roland i uppdrag att skriva.
  Ing-Marie kontaktar Aktivitetskommitén angående fika. Eventuell Tipspromenad av Lars Johansson, Percy kontaktar Lars.
8

Bingopromenader: Start på söndag 14 jan. Inga-Britt utarbetar ett schema.

9 Skidor: Ingen aktivitet i det rådande mycket milda vädret.
10

Övriga frågor:

 

A Klubbens kopieringsmaskin fungerar inte tillfredställande. Boris får i uppdrag att ta fram pris på inköp kontra leasing.

 

B Priser till poängtävlingen för ungdomar i aktivitet och träningsflit måste inköpas. Styrelsen beslutar inköpa tre st. presentkort på 300, 200 och 100 kronor.

 

C Jonas föreslår att boken Orienteringsteknik á 159 kr. inköpes. Samt 15 st. nattreflexer för natträning á 55 kr st. Styrelsen bifaller Jonas förslag.

 

D Jonas efterlyser ett snabbt sätt att komma i kontakt med ungdomar på. Möjligheten till GruppSMS till Klubbmedlemmar föreslår Boris skall utredas. Jonas får i

  uppdrag diskutera frågan med webbmaster Ola.
 

E Ett förslag att inom 6-klubbsaliansen inköpa ett hundratal kontrollenheter endast för tävlingsbruk har framförts av andra klubbar. Styrelsen beslutar att Torsås Ok

  inte stöder detta förslag.
 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Percy för gott fika.

 

Sekr. Roland Sandholm                 Ordf. Percy Olausson